NUBOYANA24

FILMMAKING CHALLENGE 2020/21

NU BOYANA 24

Поради извънредното положение в България и епидемията от коронавирус, състезанието се отлага най-рано за месец май. Участниците вече бяха селектирани дистанционно, ще поддържаме контакт с тях , когато имаме конкретни дати.

 

 

NUBOYANA24 В 24 ТОЧКИ:

ЗАДАЧАТА

1 Производство с фази, включващи продукция и постпродукция, на късометражен филм (Филма) с дължина точно 4 минути или под 4 минути (с кредитите включително) на територията на „Ню Бояна филм“ (Студиото) за период от 24 часа (Денонощието) – от написването на сценария до последните постпродукционни дейности.

2 Сценарият на Филма трябва да бъде в жанр, който ще бъде огласен в началото на Денонощието след жребий.

3 Филмът за предпочитане да бъде на английски език. Допускат се и други езици. Без значение на езика, филмът задължително трябва да има вградени субтитри на английски език.

4 След изтичане на Денонощието, Филмът ще бъде излъчен пред жури в Danny Lerner Memorial Theater (Кинозалата) на територията

на Студиото на дата и час според професионалната заетост на Кинозалата.

 

5 Филмите остават собственост на Студиото и то има право да ги разпространява и изпраща на фестивали по своя преценка. Задължително всички филми ще бъдат видими на YouTube канала на FilmForge.

СТУДИОТО ЩЕ ПРЕДОСТАВИ

6 Относно фазата на продукцията: Локации – на разположение ще бъдат няколко сета – интериори и екстериори на територията на Студиото, които ще станат известни след 23 март 2020 година. Пул от актьори, които могат да бъдат ползвани за производството на Филма. Позволено е да се ползват и други актьори.

7 Относно фазата на постпродукцията: конвертиране на Филма във формат DCP (Digital Cinema Package), за да може Филмът да бъде прожектиран в Кинозалата.

8 Наблюдатели, които ще следят работата на екипите в рамките на Денонощието.

КОЙ МОЖЕ ДА КАНДИДАТСТВА

9 Кандидат може да бъде всеки пълнолетен гражданин на Република България или чуждестранен гражданин, законно пребиваващ на територията на Република България по време на NuBoyana24.

КАНДИДАТЪТ Е ДЛЪЖЕН

10 Да подаде заявка за участие онлайн на www.filmforge.org/nuboyana24 и да заплати таксата от 20 EUR чрез онлайн плащане- използвайте червения бутон на тази страница. След което да се яви на пичинг сесия на 14 март 2020 в Студиото в 10 часа сутринта. Пичингът трябва да е в рамките на 3 минути на тема “Защо искам да участвам в NuBoyana24?”. Най-добре представилите се 24 Кандидата ще бъдат допуснати за участие в Денонощието. Списъкът с класиралите се Кандидати ще бъде обявен публично същия ден.

 

11 Да събере екип. Екипът може да се състои от 1 до 4 души – пълнолетни граждани на Република България или чуждестранни граждани, законно пребиваващи на територията на Република България по време на Денонощието (Кандидатът е в това число.), които заедно да произведат Филма. Кандидатът автоматично се превръща в Капитан на екипа. В екипа не влиза броят на актьорите, ако такива са необходими, като техният подбор е също отговорност на Капитана.

12 Да извърши всички снимки на Филма на територията на Студиото.

13 Да осигури техника за производството на Филма, като няма никакви ограничения относно вида на снимачната и постпродукционната техника.

14 Да предаде Филма за конвертиране в DCP-формат в рамките на Денонощието на специален адрес или лично. Eкипът трябва да предаде още logline и дигитален постер на филма с резолюция 675 pixels width 1000 pixels height на [email protected]

СРОКОВЕ

15 На 21 март 2020 година от 14:00 часа на територията на Студиото ще се проведе „Техническа конференция“ с Капитаните. По време на Конференцията Капитаните ще могат да задават въпроси и да получат отговори относно NuBoyana24.

16 Ще бъде формиран и пул от резерви, в случай, че някой от екипите се откаже до 21 март. Ако екип, който е приет се откаже след 21 март, няма да бъде заменен с друг.

17 NuBoyana24 ще започне на 28 март 2020 година. В 9:00 часа в Кинозалата ще бъде обявен с жребий жанрът на Филма. В 10:00 часа започва производственият процес, който ще приключи в 10:00 часа на 29 март 2020 година, когато е и крайният срок за предаване на готовата продукция за конвертиране в DCP-формат.

18 Кандидатът и екипът му не са длъжни да прекарат 24 часа в Студиото по време производството на Филма, но не и в нарушение на т.12. Изключение се допуска за постпродукцията.

19 Жури ще гласува в общо 9 категории, по които ще се оценява филмът. Ще има номинации в отделните категории.

 

20 Всяка категория носи по 1 точка на принципа „ДА“ или „НЕ“.

21 Ще има и десета категория за наградата на публиката за филма, събрал най-много харесвания на YouTube канала на FilmForge.

НАГРАДИ

22 Най-добрият Филм ще получи: Режисьорът на филма ще получи правото да режисира по-късно през годината един от късометражните сценарии, написани в сценарния клас на Симеон Венциславов, както и Първа награда за най-добър филм от 500 лева, като наградата ще бъде връчена на Капитана и неговия екип. Наградите ще бъдат връчени на церемония, която допълнително ще бъде назначена.

 

23 Филмът на второ място ще получи награда от 300 лева за втори най-добър филм, като наградата ще бъде връчена на Капитана и неговия екип.

24 Филмът на трето място ще получи награда от 100 лева за трети най-добър филм, като наградата ще бъде връчена на Капитана и неговия екип.

 

NUBOYANA24 IN 24 POINTS:

THE TASK

1 It’s the production with phases including production and post-production of a short film (the Film) of exactly 4 minutes or less than 4 minutes (with the credits included) on the territory of Nu Boyana Film (the Studio) for a period of 24 hours (The 24 hours) – from the writing of the script to the latest post-production activities.

2 The movie script should be in a genre that will be announced at the beginning of the 24 hours after the draw.

3 The Film is preferably in English. Other languages are allowed. No matter the language, the movie must have incorporated English subtitles.

4 After the end of the 24 hours, the Film will be shown before a jury at the Danny Lerner Memorial Theater in the premises of the Studio by date and time according to the occupation of the theater.

5 The Film remains property of the Studio and it has the right to distribute and send it to festivals at its discretion. All films will be visible on the FilmForge YouTube channel.

THE STUDIO SHALL PROVIDE

6 Regarding the production phase: Locations – several sets will be available – interiors and exteriors within the Studio. This will be known after March 23, 2020. A pool of actors that can be used to produce the Film will be available. Other actors are allowed too.

7 Regarding the post-production phase: the Studio will convert the Film to DCP (Digital Cinema Package) format for the Film to be screened in the theater.

8 Supervisors who will monitor the work of the teams during the 24 hours.

WHO CAN APPLY

9 An applicant may be any adult citizen of the Republic of Bulgaria or a foreign national legally resident on the territory of the Republic of Bulgaria during NuBoyana24.

THE CANDIDATE MUST

10 Apply online to www.filmforge.org/nuboyana24 and pay the EUR 20 fee through online payment – use the red button on this page. Then there will be a pitching session on March 14, 2020 at the Studio at 10:00 AM. The pitching should be within 3 minutes on the subject “Why do I want to participate in NuBoyana24?”. The best performing 24 Candidates will be admitted to the 24 hours. The list of qualifying Candidates will be announced on the same day.

11 Gather a team. The team can consist of 1 to 4 people – adult citizens of the Republic of Bulgaria or foreign nationals legally residing on the territory of the Republic of Bulgaria during the 24 hours (The candidate is included.) They must produce the film together. The Candidate automatically becomes the Captain of the team. The team does not include the number of actors, if necessary, and their selection is also the responsibility of the Captain.

12 Make all scenes of the Film in the Studio.

13 Provide film production equipment without any restrictions on the type of shooting and post production equipment.

14 Submit the Film for DCP conversion within the 24 hours to a special e-mail address or in person. The team is due to submit also a logline and a digital poster with resolution 675 pixels width 1000 pixels height to [email protected]

DEADLINES

15 On March 21, 2020, at 2:00 pm, a Technical Conference will be held on the territory of the Studio with the Captains. During the Conference, Captains will be able to ask questions and receive answers about NuBoyana24.

16 A pool of reserves will also be formed in the event if a team resigns by 21 March. If a team that is accepted resigns after March 21, it will not be replaced by another.

17 NuBoyana24 will start on March 28, 2020. The movie genre will be announced at 9:00 AM at the theater. At 10:00 AM, the production process begins, which will end at 10:00 AM on March 29, 2020, when the deadline for submission of the finished Film is.

18 The applicant and his team are not obliged to spend 24 hours in the Studio during the production of the Film, but not in violation of item 12. An exception is allowed for post-production.

19 The jury will vote in a total of 9 categories for which the film will be judged. There will be nominations in the individual categories.

20 Each category carries 1 point of YES or NO.

21 There will also be a tenth category for the Audience Award for the movie that has gathered the most likes on FilmForge’s YouTube channel.

AWARDS

22 Best Film to Receive: The film’s director will be entitled to direct one of the short scripts written in the Screenwriting Class of Simeon Ventsislavov later this year, as well as the First Prize for Best Film of 500 BGN. The awards will be presented at a ceremony which date will be decided. The award is given to the Captain and his team.

23 The film in second place will receive a prize of BGN 300 for the second best film, and the award will be given to the Captain and his team.

24 The film in second place will receive a prize of BGN 100 for the third best film, and the award will be given to the Captain and his team.

 

П

 

NUBOYANA24 В 24 ТОЧКИ:

ЗАДАЧАТА

1 Производство с фази, включващи продукция и постпродукция, на късометражен филм (Филма) с дължина точно 4 минути или под 4 минути (с кредитите включително) на територията на „Ню Бояна филм“ (Студиото) за период от 24 часа (Денонощието) – от написването на сценария до последните постпродукционни дейности.

2 Сценарият на Филма трябва да бъде в жанр, който ще бъде огласен в началото на Денонощието след жребий.

3 Филмът за предпочитане да бъде на английски език. Допускат се и други езици. Без значение на езика, филмът задължително трябва да има вградени субтитри на английски език.

4 След изтичане на Денонощието, Филмът ще бъде излъчен пред жури в Danny Lerner Memorial Theater (Кинозалата) на територията

на Студиото на дата и час според професионалната заетост на Кинозалата.

 

5 Филмите остават собственост на Студиото и то има право да ги разпространява и изпраща на фестивали по своя преценка. Задължително всички филми ще бъдат видими на YouTube канала на FilmForge.

СТУДИОТО ЩЕ ПРЕДОСТАВИ

6 Относно фазата на продукцията: Локации – на разположение ще бъдат няколко сета – интериори и екстериори на територията на Студиото, които ще станат известни след 23 март 2020 година. Пул от актьори, които могат да бъдат ползвани за производството на Филма. Позволено е да се ползват и други актьори.

7 Относно фазата на постпродукцията: конвертиране на Филма във формат DCP (Digital Cinema Package), за да може Филмът да бъде прожектиран в Кинозалата.

8 Наблюдатели, които ще следят работата на екипите в рамките на Денонощието.

КОЙ МОЖЕ ДА КАНДИДАТСТВА

9 Кандидат може да бъде всеки пълнолетен гражданин на Република България или чуждестранен гражданин, законно пребиваващ на територията на Република България по време на NuBoyana24.

КАНДИДАТЪТ Е ДЛЪЖЕН

10 Да подаде заявка за участие онлайн на www.filmforge.org/nuboyana24 и да заплати таксата от 20 EUR чрез онлайн плащане- използвайте червения бутон на тази страница. След което да се яви на пичинг сесия на 14 март 2020 в Студиото в 10 часа сутринта. Пичингът трябва да е в рамките на 3 минути на тема “Защо искам да участвам в NuBoyana24?”. Най-добре представилите се 24 Кандидата ще бъдат допуснати за участие в Денонощието. Списъкът с класиралите се Кандидати ще бъде обявен публично същия ден.

 

11 Да събере екип. Екипът може да се състои от 1 до 4 души – пълнолетни граждани на Република България или чуждестранни граждани, законно пребиваващи на територията на Република България по време на Денонощието (Кандидатът е в това число.), които заедно да произведат Филма. Кандидатът автоматично се превръща в Капитан на екипа. В екипа не влиза броят на актьорите, ако такива са необходими, като техният подбор е също отговорност на Капитана.

12 Да извърши всички снимки на Филма на територията на Студиото.

13 Да осигури техника за производството на Филма, като няма никакви ограничения относно вида на снимачната и постпродукционната техника.

14 Да предаде Филма за конвертиране в DCP-формат в рамките на Денонощието на специален адрес или лично. Eкипът трябва да предаде още logline и дигитален постер на филма с резолюция 675 pixels width 1000 pixels height на [email protected]

СРОКОВЕ

15 На 21 март 2020 година от 14:00 часа на територията на Студиото ще се проведе „Техническа конференция“ с Капитаните. По време на Конференцията Капитаните ще могат да задават въпроси и да получат отговори относно NuBoyana24.

16 Ще бъде формиран и пул от резерви, в случай, че някой от екипите се откаже до 21 март. Ако екип, който е приет се откаже след 21 март, няма да бъде заменен с друг.

17 NuBoyana24 ще започне на 28 март 2020 година. В 9:00 часа в Кинозалата ще бъде обявен с жребий жанрът на Филма. В 10:00 часа започва производственият процес, който ще приключи в 10:00 часа на 29 март 2020 година, когато е и крайният срок за предаване на готовата продукция за конвертиране в DCP-формат.

18 Кандидатът и екипът му не са длъжни да прекарат 24 часа в Студиото по време производството на Филма, но не и в нарушение на т.12. Изключение се допуска за постпродукцията.

19 Жури ще гласува в общо 9 категории, по които ще се оценява филмът. Ще има номинации в отделните категории.

 

20 Всяка категория носи по 1 точка на принципа „ДА“ или „НЕ“.

21 Ще има и десета категория за наградата на публиката за филма, събрал най-много харесвания на YouTube канала на FilmForge.

НАГРАДИ

22 Най-добрият Филм ще получи: Режисьорът на филма ще получи правото да режисира по-късно през годината един от късометражните сценарии, написани в сценарния клас на Симеон Венциславов, както и Първа награда за най-добър филм от 500 лева, като наградата ще бъде връчена на Капитана и неговия екип. Наградите ще бъдат връчени на церемония, която допълнително ще бъде назначена.

 

23 Филмът на второ място ще получи награда от 300 лева за втори най-добър филм, като наградата ще бъде връчена на Капитана и неговия екип.

24 Филмът на трето място ще получи награда от 100 лева за трети най-добър филм, като наградата ще бъде връчена на Капитана и неговия екип.

 

NUBOYANA24 IN 24 POINTS:

THE TASK

1 It’s the production with phases including production and post-production of a short film (the Film) of exactly 4 minutes or less than 4 minutes (with the credits included) on the territory of Nu Boyana Film (the Studio) for a period of 24 hours (The 24 hours) – from the writing of the script to the latest post-production activities.

2 The movie script should be in a genre that will be announced at the beginning of the 24 hours after the draw.

3 The Film is preferably in English. Other languages are allowed. No matter the language, the movie must have incorporated English subtitles.

4 After the end of the 24 hours, the Film will be shown before a jury at the Danny Lerner Memorial Theater in the premises of the Studio by date and time according to the occupation of the theater.

5 The Film remains property of the Studio and it has the right to distribute and send it to festivals at its discretion. All films will be visible on the FilmForge YouTube channel.

THE STUDIO SHALL PROVIDE

6 Regarding the production phase: Locations – several sets will be available – interiors and exteriors within the Studio. This will be known after March 23, 2020. A pool of actors that can be used to produce the Film will be available. Other actors are allowed too.

7 Regarding the post-production phase: the Studio will convert the Film to DCP (Digital Cinema Package) format for the Film to be screened in the theater.

8 Supervisors who will monitor the work of the teams during the 24 hours.

WHO CAN APPLY

9 An applicant may be any adult citizen of the Republic of Bulgaria or a foreign national legally resident on the territory of the Republic of Bulgaria during NuBoyana24.

THE CANDIDATE MUST

10 Apply online to www.filmforge.org/nuboyana24 and pay the EUR 20 fee through online payment – use the red button on this page. Then there will be a pitching session on March 14, 2020 at the Studio at 10:00 AM. The pitching should be within 3 minutes on the subject “Why do I want to participate in NuBoyana24?”. The best performing 24 Candidates will be admitted to the 24 hours. The list of qualifying Candidates will be announced on the same day.

11 Gather a team. The team can consist of 1 to 4 people – adult citizens of the Republic of Bulgaria or foreign nationals legally residing on the territory of the Republic of Bulgaria during the 24 hours (The candidate is included.) They must produce the film together. The Candidate automatically becomes the Captain of the team. The team does not include the number of actors, if necessary, and their selection is also the responsibility of the Captain.

12 Make all scenes of the Film in the Studio.

13 Provide film production equipment without any restrictions on the type of shooting and post production equipment.

14 Submit the Film for DCP conversion within the 24 hours to a special e-mail address or in person. The team is due to submit also a logline and a digital poster with resolution 675 pixels width 1000 pixels height to [email protected]

DEADLINES

15 On March 21, 2020, at 2:00 pm, a Technical Conference will be held on the territory of the Studio with the Captains. During the Conference, Captains will be able to ask questions and receive answers about NuBoyana24.

16 A pool of reserves will also be formed in the event if a team resigns by 21 March. If a team that is accepted resigns after March 21, it will not be replaced by another.

17 NuBoyana24 will start on March 28, 2020. The movie genre will be announced at 9:00 AM at the theater. At 10:00 AM, the production process begins, which will end at 10:00 AM on March 29, 2020, when the deadline for submission of the finished Film is.

18 The applicant and his team are not obliged to spend 24 hours in the Studio during the production of the Film, but not in violation of item 12. An exception is allowed for post-production.

19 The jury will vote in a total of 9 categories for which the film will be judged. There will be nominations in the individual categories.

20 Each category carries 1 point of YES or NO.

21 There will also be a tenth category for the Audience Award for the movie that has gathered the most likes on FilmForge’s YouTube channel.

AWARDS

22 Best Film to Receive: The film’s director will be entitled to direct one of the short scripts written in the Screenwriting Class of Simeon Ventsislavov later this year, as well as the First Prize for Best Film of 500 BGN. The awards will be presented at a ceremony which date will be decided. The award is given to the Captain and his team.

23 The film in second place will receive a prize of BGN 300 for the second best film, and the award will be given to the Captain and his team.

24 The film in second place will receive a prize of BGN 100 for the third best film, and the award will be given to the Captain and his team.

 

П

 

NUBOYANA24 В 24 ТОЧКИ:

ЗАДАЧАТА

1 Производство с фази, включващи продукция и постпродукция, на късометражен филм (Филма) с дължина точно 4 минути или под 4 минути (с кредитите включително) на територията на „Ню Бояна филм“ (Студиото) за период от 24 часа (Денонощието) – от написването на сценария до последните постпродукционни дейности.

2 Сценарият на Филма трябва да бъде в жанр, който ще бъде огласен в началото на Денонощието след жребий.

3 Филмът за предпочитане да бъде на английски език. Допускат се и други езици. Без значение на езика, филмът задължително трябва да има вградени субтитри на английски език.

4 След изтичане на Денонощието, Филмът ще бъде излъчен пред жури в Danny Lerner Memorial Theater (Кинозалата) на територията

на Студиото на дата и час според професионалната заетост на Кинозалата.

 

5 Филмите остават собственост на Студиото и то има право да ги разпространява и изпраща на фестивали по своя преценка. Задължително всички филми ще бъдат видими на YouTube канала на FilmForge.

СТУДИОТО ЩЕ ПРЕДОСТАВИ

6 Относно фазата на продукцията: Локации – на разположение ще бъдат няколко сета – интериори и екстериори на територията на Студиото, които ще станат известни след 23 март 2020 година. Пул от актьори, които могат да бъдат ползвани за производството на Филма. Позволено е да се ползват и други актьори.

7 Относно фазата на постпродукцията: конвертиране на Филма във формат DCP (Digital Cinema Package), за да може Филмът да бъде прожектиран в Кинозалата.

8 Наблюдатели, които ще следят работата на екипите в рамките на Денонощието.

КОЙ МОЖЕ ДА КАНДИДАТСТВА

9 Кандидат може да бъде всеки пълнолетен гражданин на Република България или чуждестранен гражданин, законно пребиваващ на територията на Република България по време на NuBoyana24.

КАНДИДАТЪТ Е ДЛЪЖЕН

10 Да подаде заявка за участие онлайн на www.filmforge.org/nuboyana24 и да заплати таксата от 20 EUR чрез онлайн плащане- използвайте червения бутон на тази страница. След което да се яви на пичинг сесия на 14 март 2020 в Студиото в 10 часа сутринта. Пичингът трябва да е в рамките на 3 минути на тема “Защо искам да участвам в NuBoyana24?”. Най-добре представилите се 24 Кандидата ще бъдат допуснати за участие в Денонощието. Списъкът с класиралите се Кандидати ще бъде обявен публично същия ден.

 

11 Да събере екип. Екипът може да се състои от 1 до 4 души – пълнолетни граждани на Република България или чуждестранни граждани, законно пребиваващи на територията на Република България по време на Денонощието (Кандидатът е в това число.), които заедно да произведат Филма. Кандидатът автоматично се превръща в Капитан на екипа. В екипа не влиза броят на актьорите, ако такива са необходими, като техният подбор е също отговорност на Капитана.

12 Да извърши всички снимки на Филма на територията на Студиото.

13 Да осигури техника за производството на Филма, като няма никакви ограничения относно вида на снимачната и постпродукционната техника.

14 Да предаде Филма за конвертиране в DCP-формат в рамките на Денонощието на специален адрес или лично. Eкипът трябва да предаде още logline и дигитален постер на филма с резолюция 675 pixels width 1000 pixels height на [email protected]

СРОКОВЕ

15 На 21 март 2020 година от 14:00 часа на територията на Студиото ще се проведе „Техническа конференция“ с Капитаните. По време на Конференцията Капитаните ще могат да задават въпроси и да получат отговори относно NuBoyana24.

16 Ще бъде формиран и пул от резерви, в случай, че някой от екипите се откаже до 21 март. Ако екип, който е приет се откаже след 21 март, няма да бъде заменен с друг.

17 NuBoyana24 ще започне на 28 март 2020 година. В 9:00 часа в Кинозалата ще бъде обявен с жребий жанрът на Филма. В 10:00 часа започва производственият процес, който ще приключи в 10:00 часа на 29 март 2020 година, когато е и крайният срок за предаване на готовата продукция за конвертиране в DCP-формат.

18 Кандидатът и екипът му не са длъжни да прекарат 24 часа в Студиото по време производството на Филма, но не и в нарушение на т.12. Изключение се допуска за постпродукцията.

19 Жури ще гласува в общо 9 категории, по които ще се оценява филмът. Ще има номинации в отделните категории.

 

20 Всяка категория носи по 1 точка на принципа „ДА“ или „НЕ“.

21 Ще има и десета категория за наградата на публиката за филма, събрал най-много харесвания на YouTube канала на FilmForge.

НАГРАДИ

22 Най-добрият Филм ще получи: Режисьорът на филма ще получи правото да режисира по-късно през годината един от късометражните сценарии, написани в сценарния клас на Симеон Венциславов, както и Първа награда за най-добър филм от 500 лева, като наградата ще бъде връчена на Капитана и неговия екип. Наградите ще бъдат връчени на церемония, която допълнително ще бъде назначена.

 

23 Филмът на второ място ще получи награда от 300 лева за втори най-добър филм, като наградата ще бъде връчена на Капитана и неговия екип.

24 Филмът на трето място ще получи награда от 100 лева за трети най-добър филм, като наградата ще бъде връчена на Капитана и неговия екип.

 

NUBOYANA24 IN 24 POINTS:

THE TASK

1 It’s the production with phases including production and post-production of a short film (the Film) of exactly 4 minutes or less than 4 minutes (with the credits included) on the territory of Nu Boyana Film (the Studio) for a period of 24 hours (The 24 hours) – from the writing of the script to the latest post-production activities.

2 The movie script should be in a genre that will be announced at the beginning of the 24 hours after the draw.

3 The Film is preferably in English. Other languages are allowed. No matter the language, the movie must have incorporated English subtitles.

4 After the end of the 24 hours, the Film will be shown before a jury at the Danny Lerner Memorial Theater in the premises of the Studio by date and time according to the occupation of the theater.

5 The Film remains property of the Studio and it has the right to distribute and send it to festivals at its discretion. All films will be visible on the FilmForge YouTube channel.

THE STUDIO SHALL PROVIDE

6 Regarding the production phase: Locations – several sets will be available – interiors and exteriors within the Studio. This will be known after March 23, 2020. A pool of actors that can be used to produce the Film will be available. Other actors are allowed too.

7 Regarding the post-production phase: the Studio will convert the Film to DCP (Digital Cinema Package) format for the Film to be screened in the theater.

8 Supervisors who will monitor the work of the teams during the 24 hours.

WHO CAN APPLY

9 An applicant may be any adult citizen of the Republic of Bulgaria or a foreign national legally resident on the territory of the Republic of Bulgaria during NuBoyana24.

THE CANDIDATE MUST

10 Apply online to www.filmforge.org/nuboyana24 and pay the EUR 20 fee through online payment – use the red button on this page. Then there will be a pitching session on March 14, 2020 at the Studio at 10:00 AM. The pitching should be within 3 minutes on the subject “Why do I want to participate in NuBoyana24?”. The best performing 24 Candidates will be admitted to the 24 hours. The list of qualifying Candidates will be announced on the same day.

11 Gather a team. The team can consist of 1 to 4 people – adult citizens of the Republic of Bulgaria or foreign nationals legally residing on the territory of the Republic of Bulgaria during the 24 hours (The candidate is included.) They must produce the film together. The Candidate automatically becomes the Captain of the team. The team does not include the number of actors, if necessary, and their selection is also the responsibility of the Captain.

12 Make all scenes of the Film in the Studio.

13 Provide film production equipment without any restrictions on the type of shooting and post production equipment.

14 Submit the Film for DCP conversion within the 24 hours to a special e-mail address or in person. The team is due to submit also a logline and a digital poster with resolution 675 pixels width 1000 pixels height to [email protected]

DEADLINES

15 On March 21, 2020, at 2:00 pm, a Technical Conference will be held on the territory of the Studio with the Captains. During the Conference, Captains will be able to ask questions and receive answers about NuBoyana24.

16 A pool of reserves will also be formed in the event if a team resigns by 21 March. If a team that is accepted resigns after March 21, it will not be replaced by another.

17 NuBoyana24 will start on March 28, 2020. The movie genre will be announced at 9:00 AM at the theater. At 10:00 AM, the production process begins, which will end at 10:00 AM on March 29, 2020, when the deadline for submission of the finished Film is.

18 The applicant and his team are not obliged to spend 24 hours in the Studio during the production of the Film, but not in violation of item 12. An exception is allowed for post-production.

19 The jury will vote in a total of 9 categories for which the film will be judged. There will be nominations in the individual categories.

20 Each category carries 1 point of YES or NO.

21 There will also be a tenth category for the Audience Award for the movie that has gathered the most likes on FilmForge’s YouTube channel.

AWARDS

22 Best Film to Receive: The film’s director will be entitled to direct one of the short scripts written in the Screenwriting Class of Simeon Ventsislavov later this year, as well as the First Prize for Best Film of 500 BGN. The awards will be presented at a ceremony which date will be decided. The award is given to the Captain and his team.

23 The film in second place will receive a prize of BGN 300 for the second best film, and the award will be given to the Captain and his team.

24 The film in second place will receive a prize of BGN 100 for the third best film, and the award will be given to the Captain and his team.

 

П

 

NUBOYANA24 В 24 ТОЧКИ:

ЗАДАЧАТА

1 Производство с фази, включващи продукция и постпродукция, на късометражен филм (Филма) с дължина точно 4 минути или под 4 минути (с кредитите включително) на територията на „Ню Бояна филм“ (Студиото) за период от 24 часа (Денонощието) – от написването на сценария до последните постпродукционни дейности.

2 Сценарият на Филма трябва да бъде в жанр, който ще бъде огласен в началото на Денонощието след жребий.

3 Филмът за предпочитане да бъде на английски език. Допускат се и други езици. Без значение на езика, филмът задължително трябва да има вградени субтитри на английски език.

4 След изтичане на Денонощието, Филмът ще бъде излъчен пред жури в Danny Lerner Memorial Theater (Кинозалата) на територията

на Студиото на дата и час според професионалната заетост на Кинозалата.

 

5 Филмите остават собственост на Студиото и то има право да ги разпространява и изпраща на фестивали по своя преценка. Задължително всички филми ще бъдат видими на YouTube канала на FilmForge.

СТУДИОТО ЩЕ ПРЕДОСТАВИ

6 Относно фазата на продукцията: Локации – на разположение ще бъдат няколко сета – интериори и екстериори на територията на Студиото, които ще станат известни след 23 март 2020 година. Пул от актьори, които могат да бъдат ползвани за производството на Филма. Позволено е да се ползват и други актьори.

7 Относно фазата на постпродукцията: конвертиране на Филма във формат DCP (Digital Cinema Package), за да може Филмът да бъде прожектиран в Кинозалата.

8 Наблюдатели, които ще следят работата на екипите в рамките на Денонощието.

КОЙ МОЖЕ ДА КАНДИДАТСТВА

9 Кандидат може да бъде всеки пълнолетен гражданин на Република България или чуждестранен гражданин, законно пребиваващ на територията на Република България по време на NuBoyana24.

КАНДИДАТЪТ Е ДЛЪЖЕН

10 Да подаде заявка за участие онлайн на www.filmforge.org/nuboyana24 и да заплати таксата от 20 EUR чрез онлайн плащане- използвайте червения бутон на тази страница. След което да се яви на пичинг сесия на 14 март 2020 в Студиото в 10 часа сутринта. Пичингът трябва да е в рамките на 3 минути на тема “Защо искам да участвам в NuBoyana24?”. Най-добре представилите се 24 Кандидата ще бъдат допуснати за участие в Денонощието. Списъкът с класиралите се Кандидати ще бъде обявен публично същия ден.

 

11 Да събере екип. Екипът може да се състои от 1 до 4 души – пълнолетни граждани на Република България или чуждестранни граждани, законно пребиваващи на територията на Република България по време на Денонощието (Кандидатът е в това число.), които заедно да произведат Филма. Кандидатът автоматично се превръща в Капитан на екипа. В екипа не влиза броят на актьорите, ако такива са необходими, като техният подбор е също отговорност на Капитана.

12 Да извърши всички снимки на Филма на територията на Студиото.

13 Да осигури техника за производството на Филма, като няма никакви ограничения относно вида на снимачната и постпродукционната техника.

14 Да предаде Филма за конвертиране в DCP-формат в рамките на Денонощието на специален адрес или лично. Eкипът трябва да предаде още logline и дигитален постер на филма с резолюция 675 pixels width 1000 pixels height на [email protected]

СРОКОВЕ

15 На 21 март 2020 година от 14:00 часа на територията на Студиото ще се проведе „Техническа конференция“ с Капитаните. По време на Конференцията Капитаните ще могат да задават въпроси и да получат отговори относно NuBoyana24.

16 Ще бъде формиран и пул от резерви, в случай, че някой от екипите се откаже до 21 март. Ако екип, който е приет се откаже след 21 март, няма да бъде заменен с друг.

17 NuBoyana24 ще започне на 28 март 2020 година. В 9:00 часа в Кинозалата ще бъде обявен с жребий жанрът на Филма. В 10:00 часа започва производственият процес, който ще приключи в 10:00 часа на 29 март 2020 година, когато е и крайният срок за предаване на готовата продукция за конвертиране в DCP-формат.

18 Кандидатът и екипът му не са длъжни да прекарат 24 часа в Студиото по време производството на Филма, но не и в нарушение на т.12. Изключение се допуска за постпродукцията.

19 Жури ще гласува в общо 9 категории, по които ще се оценява филмът. Ще има номинации в отделните категории.

 

20 Всяка категория носи по 1 точка на принципа „ДА“ или „НЕ“.

21 Ще има и десета категория за наградата на публиката за филма, събрал най-много харесвания на YouTube канала на FilmForge.

НАГРАДИ

22 Най-добрият Филм ще получи: Режисьорът на филма ще получи правото да режисира по-късно през годината един от късометражните сценарии, написани в сценарния клас на Симеон Венциславов, както и Първа награда за най-добър филм от 500 лева, като наградата ще бъде връчена на Капитана и неговия екип. Наградите ще бъдат връчени на церемония, която допълнително ще бъде назначена.

 

23 Филмът на второ място ще получи награда от 300 лева за втори най-добър филм, като наградата ще бъде връчена на Капитана и неговия екип.

24 Филмът на трето място ще получи награда от 100 лева за трети най-добър филм, като наградата ще бъде връчена на Капитана и неговия екип.

 

NUBOYANA24 IN 24 POINTS:

THE TASK

1 It’s the production with phases including production and post-production of a short film (the Film) of exactly 4 minutes or less than 4 minutes (with the credits included) on the territory of Nu Boyana Film (the Studio) for a period of 24 hours (The 24 hours) – from the writing of the script to the latest post-production activities.

2 The movie script should be in a genre that will be announced at the beginning of the 24 hours after the draw.

3 The Film is preferably in English. Other languages are allowed. No matter the language, the movie must have incorporated English subtitles.

4 After the end of the 24 hours, the Film will be shown before a jury at the Danny Lerner Memorial Theater in the premises of the Studio by date and time according to the occupation of the theater.

5 The Film remains property of the Studio and it has the right to distribute and send it to festivals at its discretion. All films will be visible on the FilmForge YouTube channel.

THE STUDIO SHALL PROVIDE

6 Regarding the production phase: Locations – several sets will be available – interiors and exteriors within the Studio. This will be known after March 23, 2020. A pool of actors that can be used to produce the Film will be available. Other actors are allowed too.

7 Regarding the post-production phase: the Studio will convert the Film to DCP (Digital Cinema Package) format for the Film to be screened in the theater.

8 Supervisors who will monitor the work of the teams during the 24 hours.

WHO CAN APPLY

9 An applicant may be any adult citizen of the Republic of Bulgaria or a foreign national legally resident on the territory of the Republic of Bulgaria during NuBoyana24.

THE CANDIDATE MUST

10 Apply online to www.filmforge.org/nuboyana24 and pay the EUR 20 fee through online payment – use the red button on this page. Then there will be a pitching session on March 14, 2020 at the Studio at 10:00 AM. The pitching should be within 3 minutes on the subject “Why do I want to participate in NuBoyana24?”. The best performing 24 Candidates will be admitted to the 24 hours. The list of qualifying Candidates will be announced on the same day.

11 Gather a team. The team can consist of 1 to 4 people – adult citizens of the Republic of Bulgaria or foreign nationals legally residing on the territory of the Republic of Bulgaria during the 24 hours (The candidate is included.) They must produce the film together. The Candidate automatically becomes the Captain of the team. The team does not include the number of actors, if necessary, and their selection is also the responsibility of the Captain.

12 Make all scenes of the Film in the Studio.

13 Provide film production equipment without any restrictions on the type of shooting and post production equipment.

14 Submit the Film for DCP conversion within the 24 hours to a special e-mail address or in person. The team is due to submit also a logline and a digital poster with resolution 675 pixels width 1000 pixels height to [email protected]

DEADLINES

15 On March 21, 2020, at 2:00 pm, a Technical Conference will be held on the territory of the Studio with the Captains. During the Conference, Captains will be able to ask questions and receive answers about NuBoyana24.

16 A pool of reserves will also be formed in the event if a team resigns by 21 March. If a team that is accepted resigns after March 21, it will not be replaced by another.

17 NuBoyana24 will start on March 28, 2020. The movie genre will be announced at 9:00 AM at the theater. At 10:00 AM, the production process begins, which will end at 10:00 AM on March 29, 2020, when the deadline for submission of the finished Film is.

18 The applicant and his team are not obliged to spend 24 hours in the Studio during the production of the Film, but not in violation of item 12. An exception is allowed for post-production.

19 The jury will vote in a total of 9 categories for which the film will be judged. There will be nominations in the individual categories.

20 Each category carries 1 point of YES or NO.

21 There will also be a tenth category for the Audience Award for the movie that has gathered the most likes on FilmForge’s YouTube channel.

AWARDS

22 Best Film to Receive: The film’s director will be entitled to direct one of the short scripts written in the Screenwriting Class of Simeon Ventsislavov later this year, as well as the First Prize for Best Film of 500 BGN. The awards will be presented at a ceremony which date will be decided. The award is given to the Captain and his team.

23 The film in second place will receive a prize of BGN 300 for the second best film, and the award will be given to the Captain and his team.

24 The film in second place will receive a prize of BGN 100 for the third best film, and the award will be given to the Captain and his team.

 

For English – scroll down

 

NUBOYANA24 В 24 ТОЧКИ:

ЗАДАЧАТА

1 Производство с фази, включващи продукция и постпродукция, на късометражен филм (Филма) с дължина точно 4 минути или под 4 минути (с кредитите включително) на територията на „Ню Бояна филм“ (Студиото) за период от 24 часа (Денонощието) – от написването на сценария до последните постпродукционни дейности.

2 Сценарият на Филма трябва да бъде в жанр, който ще бъде огласен в началото на Денонощието след жребий.

3 Филмът за предпочитане да бъде на английски език. Допускат се и други езици. Без значение на езика, филмът задължително трябва да има вградени субтитри на английски език.

4 След изтичане на Денонощието, Филмът ще бъде излъчен пред жури в Danny Lerner Memorial Theater (Кинозалата) на територията

на Студиото на дата и час според професионалната заетост на Кинозалата.

 

5 Филмите остават собственост на Студиото и то има право да ги разпространява и изпраща на фестивали по своя преценка. Задължително всички филми ще бъдат видими на YouTube канала на FilmForge.

СТУДИОТО ЩЕ ПРЕДОСТАВИ

6 Относно фазата на продукцията: Локации – на разположение ще бъдат няколко сета – интериори и екстериори на територията на Студиото, които ще станат известни след 23 март 2020 година. Пул от актьори, които могат да бъдат ползвани за производството на Филма. Позволено е да се ползват и други актьори.

7 Относно фазата на постпродукцията: конвертиране на Филма във формат DCP (Digital Cinema Package), за да може Филмът да бъде прожектиран в Кинозалата.

8 Наблюдатели, които ще следят работата на екипите в рамките на Денонощието.

КОЙ МОЖЕ ДА КАНДИДАТСТВА

9 Кандидат може да бъде всеки пълнолетен гражданин на Република България или чуждестранен гражданин, законно пребиваващ на територията на Република България по време на NuBoyana24.

КАНДИДАТЪТ Е ДЛЪЖЕН

10 Да подаде заявка за участие онлайн на www.filmforge.org/nuboyana24 и да заплати таксата от 20 EUR чрез онлайн плащане- използвайте червения бутон на тази страница. След което да се яви на пичинг сесия на 14 март 2020 в Студиото в 10 часа сутринта. Пичингът трябва да е в рамките на 3 минути на тема “Защо искам да участвам в NuBoyana24?”. Най-добре представилите се 24 Кандидата ще бъдат допуснати за участие в Денонощието. Списъкът с класиралите се Кандидати ще бъде обявен публично същия ден.

 

11 Да събере екип. Екипът може да се състои от 1 до 4 души – пълнолетни граждани на Република България или чуждестранни граждани, законно пребиваващи на територията на Република България по време на Денонощието (Кандидатът е в това число.), които заедно да произведат Филма. Кандидатът автоматично се превръща в Капитан на екипа. В екипа не влиза броят на актьорите, ако такива са необходими, като техният подбор е също отговорност на Капитана.

12 Да извърши всички снимки на Филма на територията на Студиото.

13 Да осигури техника за производството на Филма, като няма никакви ограничения относно вида на снимачната и постпродукционната техника.

14 Да предаде Филма за конвертиране в DCP-формат в рамките на Денонощието на специален адрес или лично. Eкипът трябва да предаде още logline и дигитален постер на филма с резолюция 675 pixels width 1000 pixels height на [email protected]

СРОКОВЕ

15 На 21 март 2020 година от 14:00 часа на територията на Студиото ще се проведе „Техническа конференция“ с Капитаните. По време на Конференцията Капитаните ще могат да задават въпроси и да получат отговори относно NuBoyana24.

16 Ще бъде формиран и пул от резерви, в случай, че някой от екипите се откаже до 21 март. Ако екип, който е приет се откаже след 21 март, няма да бъде заменен с друг.

17 NuBoyana24 ще започне на 28 март 2020 година. В 9:00 часа в Кинозалата ще бъде обявен с жребий жанрът на Филма. В 10:00 часа започва производственият процес, който ще приключи в 10:00 часа на 29 март 2020 година, когато е и крайният срок за предаване на готовата продукция за конвертиране в DCP-формат.

18 Кандидатът и екипът му не са длъжни да прекарат 24 часа в Студиото по време производството на Филма, но не и в нарушение на т.12. Изключение се допуска за постпродукцията.

19 Жури ще гласува в общо 9 категории, по които ще се оценява филмът. Ще има номинации в отделните категории.

 

20 Всяка категория носи по 1 точка на принципа „ДА“ или „НЕ“.

21 Ще има и десета категория за наградата на публиката за филма, събрал най-много харесвания на YouTube канала на FilmForge.

НАГРАДИ

22 Най-добрият Филм ще получи: Режисьорът на филма ще получи правото да режисира по-късно през годината един от късометражните сценарии, написани в сценарния клас на Симеон Венциславов, както и Първа награда за най-добър филм от 500 лева, като наградата ще бъде връчена на Капитана и неговия екип. Наградите ще бъдат връчени на церемония, която допълнително ще бъде назначена.

 

23 Филмът на второ място ще получи награда от 300 лева за втори най-добър филм, като наградата ще бъде връчена на Капитана и неговия екип.

24 Филмът на трето място ще получи награда от 100 лева за трети най-добър филм, като наградата ще бъде връчена на Капитана и неговия екип.

 

NUBOYANA24 IN 24 POINTS:

THE TASK

1 It’s the production with phases including production and post-production of a short film (the Film) of exactly 4 minutes or less than 4 minutes (with the credits included) on the territory of Nu Boyana Film (the Studio) for a period of 24 hours (The 24 hours) – from the writing of the script to the latest post-production activities.

2 The movie script should be in a genre that will be announced at the beginning of the 24 hours after the draw.

3 The Film is preferably in English. Other languages are allowed. No matter the language, the movie must have incorporated English subtitles.

4 After the end of the 24 hours, the Film will be shown before a jury at the Danny Lerner Memorial Theater in the premises of the Studio by date and time according to the occupation of the theater.

5 The Film remains property of the Studio and it has the right to distribute and send it to festivals at its discretion. All films will be visible on the FilmForge YouTube channel.

THE STUDIO SHALL PROVIDE

6 Regarding the production phase: Locations – several sets will be available – interiors and exteriors within the Studio. This will be known after March 23, 2020. A pool of actors that can be used to produce the Film will be available. Other actors are allowed too.

7 Regarding the post-production phase: the Studio will convert the Film to DCP (Digital Cinema Package) format for the Film to be screened in the theater.

8 Supervisors who will monitor the work of the teams during the 24 hours.

WHO CAN APPLY

9 An applicant may be any adult citizen of the Republic of Bulgaria or a foreign national legally resident on the territory of the Republic of Bulgaria during NuBoyana24.

THE CANDIDATE MUST

10 Apply online to www.filmforge.org/nuboyana24 and pay the EUR 20 fee through online payment – use the red button on this page. Then there will be a pitching session on March 14, 2020 at the Studio at 10:00 AM. The pitching should be within 3 minutes on the subject “Why do I want to participate in NuBoyana24?”. The best performing 24 Candidates will be admitted to the 24 hours. The list of qualifying Candidates will be announced on the same day.

11 Gather a team. The team can consist of 1 to 4 people – adult citizens of the Republic of Bulgaria or foreign nationals legally residing on the territory of the Republic of Bulgaria during the 24 hours (The candidate is included.) They must produce the film together. The Candidate automatically becomes the Captain of the team. The team does not include the number of actors, if necessary, and their selection is also the responsibility of the Captain.

12 Make all scenes of the Film in the Studio.

13 Provide film production equipment without any restrictions on the type of shooting and post production equipment.

14 Submit the Film for DCP conversion within the 24 hours to a special e-mail address or in person. The team is due to submit also a logline and a digital poster with resolution 675 pixels width 1000 pixels height to [email protected]

DEADLINES

15 On March 21, 2020, at 2:00 pm, a Technical Conference will be held on the territory of the Studio with the Captains. During the Conference, Captains will be able to ask questions and receive answers about NuBoyana24.

16 A pool of reserves will also be formed in the event if a team resigns by 21 March. If a team that is accepted resigns after March 21, it will not be replaced by another.

17 NuBoyana24 will start on March 28, 2020. The movie genre will be announced at 9:00 AM at the theater. At 10:00 AM, the production process begins, which will end at 10:00 AM on March 29, 2020, when the deadline for submission of the finished Film is.

18 The applicant and his team are not obliged to spend 24 hours in the Studio during the production of the Film, but not in violation of item 12. An exception is allowed for post-production.

19 The jury will vote in a total of 9 categories for which the film will be judged. There will be nominations in the individual categories.

20 Each category carries 1 point of YES or NO.

21 There will also be a tenth category for the Audience Award for the movie that has gathered the most likes on FilmForge’s YouTube channel.

AWARDS

22 Best Film to Receive: The film’s director will be entitled to direct one of the short scripts written in the Screenwriting Class of Simeon Ventsislavov later this year, as well as the First Prize for Best Film of 500 BGN. The awards will be presented at a ceremony which date will be decided. The award is given to the Captain and his team.

23 The film in second place will receive a prize of BGN 300 for the second best film, and the award will be given to the Captain and his team.

24 The film in second place will receive a prize of BGN 100 for the third best film, and the award will be given to the Captain and his team.

 

For English – scroll down

 

NUBOYANA24 В 24 ТОЧКИ:

ЗАДАЧАТА

1 Производство с фази, включващи продукция и постпродукция, на късометражен филм (Филма) с дължина точно 4 минути или под 4 минути (с кредитите включително) на територията на „Ню Бояна филм“ (Студиото) за период от 24 часа (Денонощието) – от написването на сценария до последните постпродукционни дейности.

2 Сценарият на Филма трябва да бъде в жанр, който ще бъде огласен в началото на Денонощието след жребий.

3 Филмът за предпочитане да бъде на английски език. Допускат се и други езици. Без значение на езика, филмът задължително трябва да има вградени субтитри на английски език.

4 След изтичане на Денонощието, Филмът ще бъде излъчен пред жури в Danny Lerner Memorial Theater (Кинозалата) на територията

на Студиото на дата и час според професионалната заетост на Кинозалата.

 

5 Филмите остават собственост на Студиото и то има право да ги разпространява и изпраща на фестивали по своя преценка. Задължително всички филми ще бъдат видими на YouTube канала на FilmForge.

СТУДИОТО ЩЕ ПРЕДОСТАВИ

6 Относно фазата на продукцията: Локации – на разположение ще бъдат няколко сета – интериори и екстериори на територията на Студиото, които ще станат известни след 23 март 2020 година. Пул от актьори, които могат да бъдат ползвани за производството на Филма. Позволено е да се ползват и други актьори.

7 Относно фазата на постпродукцията: конвертиране на Филма във формат DCP (Digital Cinema Package), за да може Филмът да бъде прожектиран в Кинозалата.

8 Наблюдатели, които ще следят работата на екипите в рамките на Денонощието.

КОЙ МОЖЕ ДА КАНДИДАТСТВА

9 Кандидат може да бъде всеки пълнолетен гражданин на Република България или чуждестранен гражданин, законно пребиваващ на територията на Република България по време на NuBoyana24.

КАНДИДАТЪТ Е ДЛЪЖЕН

10 Да подаде заявка за участие онлайн на www.filmforge.org/nuboyana24 и да заплати таксата от 20 EUR чрез онлайн плащане- използвайте червения бутон на тази страница. След което да се яви на пичинг сесия на 14 март 2020 в Студиото в 10 часа сутринта. Пичингът трябва да е в рамките на 3 минути на тема “Защо искам да участвам в NuBoyana24?”. Най-добре представилите се 24 Кандидата ще бъдат допуснати за участие в Денонощието. Списъкът с класиралите се Кандидати ще бъде обявен публично същия ден.

 

11 Да събере екип. Екипът може да се състои от 1 до 4 души – пълнолетни граждани на Република България или чуждестранни граждани, законно пребиваващи на територията на Република България по време на Денонощието (Кандидатът е в това число.), които заедно да произведат Филма. Кандидатът автоматично се превръща в Капитан на екипа. В екипа не влиза броят на актьорите, ако такива са необходими, като техният подбор е също отговорност на Капитана.

12 Да извърши всички снимки на Филма на територията на Студиото.

13 Да осигури техника за производството на Филма, като няма никакви ограничения относно вида на снимачната и постпродукционната техника.

14 Да предаде Филма за конвертиране в DCP-формат в рамките на Денонощието на специален адрес или лично. Eкипът трябва да предаде още logline и дигитален постер на филма с резолюция 675 pixels width 1000 pixels height на [email protected]

СРОКОВЕ

15 На 21 март 2020 година от 14:00 часа на територията на Студиото ще се проведе „Техническа конференция“ с Капитаните. По време на Конференцията Капитаните ще могат да задават въпроси и да получат отговори относно NuBoyana24.

16 Ще бъде формиран и пул от резерви, в случай, че някой от екипите се откаже до 21 март. Ако екип, който е приет се откаже след 21 март, няма да бъде заменен с друг.

17 NuBoyana24 ще започне на 28 март 2020 година. В 9:00 часа в Кинозалата ще бъде обявен с жребий жанрът на Филма. В 10:00 часа започва производственият процес, който ще приключи в 10:00 часа на 29 март 2020 година, когато е и крайният срок за предаване на готовата продукция за конвертиране в DCP-формат.

18 Кандидатът и екипът му не са длъжни да прекарат 24 часа в Студиото по време производството на Филма, но не и в нарушение на т.12. Изключение се допуска за постпродукцията.

19 Жури ще гласува в общо 9 категории, по които ще се оценява филмът. Ще има номинации в отделните категории.

 

20 Всяка категория носи по 1 точка на принципа „ДА“ или „НЕ“.

21 Ще има и десета категория за наградата на публиката за филма, събрал най-много харесвания на YouTube канала на FilmForge.

НАГРАДИ

22 Най-добрият Филм ще получи: Режисьорът на филма ще получи правото да режисира по-късно през годината един от късометражните сценарии, написани в сценарния клас на Симеон Венциславов, както и Първа награда за най-добър филм от 500 лева, като наградата ще бъде връчена на Капитана и неговия екип. Наградите ще бъдат връчени на церемония, която допълнително ще бъде назначена.

 

23 Филмът на второ място ще получи награда от 300 лева за втори най-добър филм, като наградата ще бъде връчена на Капитана и неговия екип.

24 Филмът на трето място ще получи награда от 100 лева за трети най-добър филм, като наградата ще бъде връчена на Капитана и неговия екип.

 

NUBOYANA24 IN 24 POINTS:

THE TASK

1 It’s the production with phases including production and post-production of a short film (the Film) of exactly 4 minutes or less than 4 minutes (with the credits included) on the territory of Nu Boyana Film (the Studio) for a period of 24 hours (The 24 hours) – from the writing of the script to the latest post-production activities.

2 The movie script should be in a genre that will be announced at the beginning of the 24 hours after the draw.

3 The Film is preferably in English. Other languages are allowed. No matter the language, the movie must have incorporated English subtitles.

4 After the end of the 24 hours, the Film will be shown before a jury at the Danny Lerner Memorial Theater in the premises of the Studio by date and time according to the occupation of the theater.

5 The Film remains property of the Studio and it has the right to distribute and send it to festivals at its discretion. All films will be visible on the FilmForge YouTube channel.

THE STUDIO SHALL PROVIDE

6 Regarding the production phase: Locations – several sets will be available – interiors and exteriors within the Studio. This will be known after March 23, 2020. A pool of actors that can be used to produce the Film will be available. Other actors are allowed too.

7 Regarding the post-production phase: the Studio will convert the Film to DCP (Digital Cinema Package) format for the Film to be screened in the theater.

8 Supervisors who will monitor the work of the teams during the 24 hours.

WHO CAN APPLY

9 An applicant may be any adult citizen of the Republic of Bulgaria or a foreign national legally resident on the territory of the Republic of Bulgaria during NuBoyana24.

THE CANDIDATE MUST

10 Apply online to www.filmforge.org/nuboyana24 and pay the EUR 20 fee through online payment – use the red button on this page. Then there will be a pitching session on March 14, 2020 at the Studio at 10:00 AM. The pitching should be within 3 minutes on the subject “Why do I want to participate in NuBoyana24?”. The best performing 24 Candidates will be admitted to the 24 hours. The list of qualifying Candidates will be announced on the same day.

11 Gather a team. The team can consist of 1 to 4 people – adult citizens of the Republic of Bulgaria or foreign nationals legally residing on the territory of the Republic of Bulgaria during the 24 hours (The candidate is included.) They must produce the film together. The Candidate automatically becomes the Captain of the team. The team does not include the number of actors, if necessary, and their selection is also the responsibility of the Captain.

12 Make all scenes of the Film in the Studio.

13 Provide film production equipment without any restrictions on the type of shooting and post production equipment.

14 Submit the Film for DCP conversion within the 24 hours to a special e-mail address or in person. The team is due to submit also a logline and a digital poster with resolution 675 pixels width 1000 pixels height to [email protected]

DEADLINES

15 On March 21, 2020, at 2:00 pm, a Technical Conference will be held on the territory of the Studio with the Captains. During the Conference, Captains will be able to ask questions and receive answers about NuBoyana24.

16 A pool of reserves will also be formed in the event if a team resigns by 21 March. If a team that is accepted resigns after March 21, it will not be replaced by another.

17 NuBoyana24 will start on March 28, 2020. The movie genre will be announced at 9:00 AM at the theater. At 10:00 AM, the production process begins, which will end at 10:00 AM on March 29, 2020, when the deadline for submission of the finished Film is.

18 The applicant and his team are not obliged to spend 24 hours in the Studio during the production of the Film, but not in violation of item 12. An exception is allowed for post-production.

19 The jury will vote in a total of 9 categories for which the film will be judged. There will be nominations in the individual categories.

20 Each category carries 1 point of YES or NO.

21 There will also be a tenth category for the Audience Award for the movie that has gathered the most likes on FilmForge’s YouTube channel.

AWARDS

22 Best Film to Receive: The film’s director will be entitled to direct one of the short scripts written in the Screenwriting Class of Simeon Ventsislavov later this year, as well as the First Prize for Best Film of 500 BGN. The awards will be presented at a ceremony which date will be decided. The award is given to the Captain and his team.

23 The film in second place will receive a prize of BGN 300 for the second best film, and the award will be given to the Captain and his team.

24 The film in second place will receive a prize of BGN 100 for the third best film, and the award will be given to the Captain and his team.

 

For English – scroll down

 

NUBOYANA24 В 24 ТОЧКИ:

ЗАДАЧАТА

1 Производство с фази, включващи продукция и постпродукция, на късометражен филм (Филма) с дължина точно 4 минути или под 4 минути (с кредитите включително) на територията на „Ню Бояна филм“ (Студиото) за период от 24 часа (Денонощието) – от написването на сценария до последните постпродукционни дейности.

2 Сценарият на Филма трябва да бъде в жанр, който ще бъде огласен в началото на Денонощието след жребий.

3 Филмът за предпочитане да бъде на английски език. Допускат се и други езици. Без значение на езика, филмът задължително трябва да има вградени субтитри на английски език.

4 След изтичане на Денонощието, Филмът ще бъде излъчен пред жури в Danny Lerner Memorial Theater (Кинозалата) на територията

на Студиото на дата и час според професионалната заетост на Кинозалата.

 

5 Филмите остават собственост на Студиото и то има право да ги разпространява и изпраща на фестивали по своя преценка. Задължително всички филми ще бъдат видими на YouTube канала на FilmForge.

СТУДИОТО ЩЕ ПРЕДОСТАВИ

6 Относно фазата на продукцията: Локации – на разположение ще бъдат няколко сета – интериори и екстериори на територията на Студиото, които ще станат известни след 23 март 2020 година. Пул от актьори, които могат да бъдат ползвани за производството на Филма. Позволено е да се ползват и други актьори.

7 Относно фазата на постпродукцията: конвертиране на Филма във формат DCP (Digital Cinema Package), за да може Филмът да бъде прожектиран в Кинозалата.

8 Наблюдатели, които ще следят работата на екипите в рамките на Денонощието.

КОЙ МОЖЕ ДА КАНДИДАТСТВА

9 Кандидат може да бъде всеки пълнолетен гражданин на Република България или чуждестранен гражданин, законно пребиваващ на територията на Република България по време на NuBoyana24.

КАНДИДАТЪТ Е ДЛЪЖЕН

10 Да подаде заявка за участие онлайн на www.filmforge.org/nuboyana24 и да заплати таксата от 20 EUR чрез онлайн плащане- използвайте червения бутон на тази страница. След което да се яви на пичинг сесия на 14 март 2020 в Студиото в 10 часа сутринта. Пичингът трябва да е в рамките на 3 минути на тема “Защо искам да участвам в NuBoyana24?”. Най-добре представилите се 24 Кандидата ще бъдат допуснати за участие в Денонощието. Списъкът с класиралите се Кандидати ще бъде обявен публично същия ден.

 

11 Да събере екип. Екипът може да се състои от 1 до 4 души – пълнолетни граждани на Република България или чуждестранни граждани, законно пребиваващи на територията на Република България по време на Денонощието (Кандидатът е в това число.), които заедно да произведат Филма. Кандидатът автоматично се превръща в Капитан на екипа. В екипа не влиза броят на актьорите, ако такива са необходими, като техният подбор е също отговорност на Капитана.

12 Да извърши всички снимки на Филма на територията на Студиото.

13 Да осигури техника за производството на Филма, като няма никакви ограничения относно вида на снимачната и постпродукционната техника.

14 Да предаде Филма за конвертиране в DCP-формат в рамките на Денонощието на специален адрес или лично. Eкипът трябва да предаде още logline и дигитален постер на филма с резолюция 675 pixels width 1000 pixels height на [email protected]

СРОКОВЕ

15 На 21 март 2020 година от 14:00 часа на територията на Студиото ще се проведе „Техническа конференция“ с Капитаните. По време на Конференцията Капитаните ще могат да задават въпроси и да получат отговори относно NuBoyana24.

16 Ще бъде формиран и пул от резерви, в случай, че някой от екипите се откаже до 21 март. Ако екип, който е приет се откаже след 21 март, няма да бъде заменен с друг.

17 NuBoyana24 ще започне на 28 март 2020 година. В 9:00 часа в Кинозалата ще бъде обявен с жребий жанрът на Филма. В 10:00 часа започва производственият процес, който ще приключи в 10:00 часа на 29 март 2020 година, когато е и крайният срок за предаване на готовата продукция за конвертиране в DCP-формат.

18 Кандидатът и екипът му не са длъжни да прекарат 24 часа в Студиото по време производството на Филма, но не и в нарушение на т.12. Изключение се допуска за постпродукцията.

19 Жури ще гласува в общо 9 категории, по които ще се оценява филмът. Ще има номинации в отделните категории.

 

20 Всяка категория носи по 1 точка на принципа „ДА“ или „НЕ“.

21 Ще има и десета категория за наградата на публиката за филма, събрал най-много харесвания на YouTube канала на FilmForge.

НАГРАДИ

22 Най-добрият Филм ще получи: Режисьорът на филма ще получи правото да режисира по-късно през годината един от късометражните сценарии, написани в сценарния клас на Симеон Венциславов, както и Първа награда за най-добър филм от 500 лева, като наградата ще бъде връчена на Капитана и неговия екип. Наградите ще бъдат връчени на церемония, която допълнително ще бъде назначена.

 

23 Филмът на второ място ще получи награда от 300 лева за втори най-добър филм, като наградата ще бъде връчена на Капитана и неговия екип.

24 Филмът на трето място ще получи награда от 100 лева за трети най-добър филм, като наградата ще бъде връчена на Капитана и неговия екип.

 

NUBOYANA24 IN 24 POINTS:

THE TASK

1 It’s the production with phases including production and post-production of a short film (the Film) of exactly 4 minutes or less than 4 minutes (with the credits included) on the territory of Nu Boyana Film (the Studio) for a period of 24 hours (The 24 hours) – from the writing of the script to the latest post-production activities.

2 The movie script should be in a genre that will be announced at the beginning of the 24 hours after the draw.

3 The Film is preferably in English. Other languages are allowed. No matter the language, the movie must have incorporated English subtitles.

4 After the end of the 24 hours, the Film will be shown before a jury at the Danny Lerner Memorial Theater in the premises of the Studio by date and time according to the occupation of the theater.

5 The Film remains property of the Studio and it has the right to distribute and send it to festivals at its discretion. All films will be visible on the FilmForge YouTube channel.

THE STUDIO SHALL PROVIDE

6 Regarding the production phase: Locations – several sets will be available – interiors and exteriors within the Studio. This will be known after March 23, 2020. A pool of actors that can be used to produce the Film will be available. Other actors are allowed too.

7 Regarding the post-production phase: the Studio will convert the Film to DCP (Digital Cinema Package) format for the Film to be screened in the theater.

8 Supervisors who will monitor the work of the teams during the 24 hours.

WHO CAN APPLY

9 An applicant may be any adult citizen of the Republic of Bulgaria or a foreign national legally resident on the territory of the Republic of Bulgaria during NuBoyana24.

THE CANDIDATE MUST

10 Apply online to www.filmforge.org/nuboyana24 and pay the EUR 20 fee through online payment – use the red button on this page. Then there will be a pitching session on March 14, 2020 at the Studio at 10:00 AM. The pitching should be within 3 minutes on the subject “Why do I want to participate in NuBoyana24?”. The best performing 24 Candidates will be admitted to the 24 hours. The list of qualifying Candidates will be announced on the same day.

11 Gather a team. The team can consist of 1 to 4 people – adult citizens of the Republic of Bulgaria or foreign nationals legally residing on the territory of the Republic of Bulgaria during the 24 hours (The candidate is included.) They must produce the film together. The Candidate automatically becomes the Captain of the team. The team does not include the number of actors, if necessary, and their selection is also the responsibility of the Captain.

12 Make all scenes of the Film in the Studio.

13 Provide film production equipment without any restrictions on the type of shooting and post production equipment.

14 Submit the Film for DCP conversion within the 24 hours to a special e-mail address or in person. The team is due to submit also a logline and a digital poster with resolution 675 pixels width 1000 pixels height to [email protected]

DEADLINES

15 On March 21, 2020, at 2:00 pm, a Technical Conference will be held on the territory of the Studio with the Captains. During the Conference, Captains will be able to ask questions and receive answers about NuBoyana24.

16 A pool of reserves will also be formed in the event if a team resigns by 21 March. If a team that is accepted resigns after March 21, it will not be replaced by another.

17 NuBoyana24 will start on March 28, 2020. The movie genre will be announced at 9:00 AM at the theater. At 10:00 AM, the production process begins, which will end at 10:00 AM on March 29, 2020, when the deadline for submission of the finished Film is.

18 The applicant and his team are not obliged to spend 24 hours in the Studio during the production of the Film, but not in violation of item 12. An exception is allowed for post-production.

19 The jury will vote in a total of 9 categories for which the film will be judged. There will be nominations in the individual categories.

20 Each category carries 1 point of YES or NO.

21 There will also be a tenth category for the Audience Award for the movie that has gathered the most likes on FilmForge’s YouTube channel.

AWARDS

22 Best Film to Receive: The film’s director will be entitled to direct one of the short scripts written in the Screenwriting Class of Simeon Ventsislavov later this year, as well as the First Prize for Best Film of 500 BGN. The awards will be presented at a ceremony which date will be decided. The award is given to the Captain and his team.

23 The film in second place will receive a prize of BGN 300 for the second best film, and the award will be given to the Captain and his team.

24 The film in second place will receive a prize of BGN 100 for the third best film, and the award will be given to the Captain and his team.

 

For English – scroll down

 

NUBOYANA24 В 24 ТОЧКИ:

ЗАДАЧАТА

1 Производство с фази, включващи продукция и постпродукция, на късометражен филм (Филма) с дължина точно 4 минути или под 4 минути (с кредитите включително) на територията на „Ню Бояна филм“ (Студиото) за период от 24 часа (Денонощието) – от написването на сценария до последните постпродукционни дейности.

2 Сценарият на Филма трябва да бъде в жанр, който ще бъде огласен в началото на Денонощието след жребий.

3 Филмът за предпочитане да бъде на английски език. Допускат се и други езици. Без значение на езика, филмът задължително трябва да има вградени субтитри на английски език.

4 След изтичане на Денонощието, Филмът ще бъде излъчен пред жури в Danny Lerner Memorial Theater (Кинозалата) на територията

на Студиото на дата и час според професионалната заетост на Кинозалата.

 

5 Филмите остават собственост на Студиото и то има право да ги разпространява и изпраща на фестивали по своя преценка. Задължително всички филми ще бъдат видими на YouTube канала на FilmForge.

СТУДИОТО ЩЕ ПРЕДОСТАВИ

6 Относно фазата на продукцията: Локации – на разположение ще бъдат няколко сета – интериори и екстериори на територията на Студиото, които ще станат известни след 23 март 2020 година. Пул от актьори, които могат да бъдат ползвани за производството на Филма. Позволено е да се ползват и други актьори.

7 Относно фазата на постпродукцията: конвертиране на Филма във формат DCP (Digital Cinema Package), за да може Филмът да бъде прожектиран в Кинозалата.

8 Наблюдатели, които ще следят работата на екипите в рамките на Денонощието.

КОЙ МОЖЕ ДА КАНДИДАТСТВА

9 Кандидат може да бъде всеки пълнолетен гражданин на Република България или чуждестранен гражданин, законно пребиваващ на територията на Република България по време на NuBoyana24.

КАНДИДАТЪТ Е ДЛЪЖЕН

10 Да подаде заявка за участие онлайн на www.filmforge.org/nuboyana24 и да заплати таксата от 20 EUR чрез онлайн плащане- използвайте червения бутон на тази страница. След което да се яви на пичинг сесия на 14 март 2020 в Студиото в 10 часа сутринта. Пичингът трябва да е в рамките на 3 минути на тема “Защо искам да участвам в NuBoyana24?”. Най-добре представилите се 24 Кандидата ще бъдат допуснати за участие в Денонощието. Списъкът с класиралите се Кандидати ще бъде обявен публично същия ден.

 

11 Да събере екип. Екипът може да се състои от 1 до 4 души – пълнолетни граждани на Република България или чуждестранни граждани, законно пребиваващи на територията на Република България по време на Денонощието (Кандидатът е в това число.), които заедно да произведат Филма. Кандидатът автоматично се превръща в Капитан на екипа. В екипа не влиза броят на актьорите, ако такива са необходими, като техният подбор е също отговорност на Капитана.

12 Да извърши всички снимки на Филма на територията на Студиото.

13 Да осигури техника за производството на Филма, като няма никакви ограничения относно вида на снимачната и постпродукционната техника.

14 Да предаде Филма за конвертиране в DCP-формат в рамките на Денонощието на специален адрес или лично. Eкипът трябва да предаде още logline и дигитален постер на филма с резолюция 675 pixels width 1000 pixels height на [email protected]

СРОКОВЕ

15 На 21 март 2020 година от 14:00 часа на територията на Студиото ще се проведе „Техническа конференция“ с Капитаните. По време на Конференцията Капитаните ще могат да задават въпроси и да получат отговори относно NuBoyana24.

16 Ще бъде формиран и пул от резерви, в случай, че някой от екипите се откаже до 21 март. Ако екип, който е приет се откаже след 21 март, няма да бъде заменен с друг.

17 NuBoyana24 ще започне на 28 март 2020 година. В 9:00 часа в Кинозалата ще бъде обявен с жребий жанрът на Филма. В 10:00 часа започва производственият процес, който ще приключи в 10:00 часа на 29 март 2020 година, когато е и крайният срок за предаване на готовата продукция за конвертиране в DCP-формат.

18 Кандидатът и екипът му не са длъжни да прекарат 24 часа в Студиото по време производството на Филма, но не и в нарушение на т.12. Изключение се допуска за постпродукцията.

19 Жури ще гласува в общо 9 категории, по които ще се оценява филмът. Ще има номинации в отделните категории.

 

20 Всяка категория носи по 1 точка на принципа „ДА“ или „НЕ“.

21 Ще има и десета категория за наградата на публиката за филма, събрал най-много харесвания на YouTube канала на FilmForge.

НАГРАДИ

22 Най-добрият Филм ще получи: Режисьорът на филма ще получи правото да режисира по-късно през годината един от късометражните сценарии, написани в сценарния клас на Симеон Венциславов, както и Първа награда за най-добър филм от 500 лева, като наградата ще бъде връчена на Капитана и неговия екип. Наградите ще бъдат връчени на церемония, която допълнително ще бъде назначена.

 

23 Филмът на второ място ще получи награда от 300 лева за втори най-добър филм, като наградата ще бъде връчена на Капитана и неговия екип.

24 Филмът на трето място ще получи награда от 100 лева за трети най-добър филм, като наградата ще бъде връчена на Капитана и неговия екип.

 

NUBOYANA24 IN 24 POINTS:

THE TASK

1 It’s the production with phases including production and post-production of a short film (the Film) of exactly 4 minutes or less than 4 minutes (with the credits included) on the territory of Nu Boyana Film (the Studio) for a period of 24 hours (The 24 hours) – from the writing of the script to the latest post-production activities.

2 The movie script should be in a genre that will be announced at the beginning of the 24 hours after the draw.

3 The Film is preferably in English. Other languages are allowed. No matter the language, the movie must have incorporated English subtitles.

4 After the end of the 24 hours, the Film will be shown before a jury at the Danny Lerner Memorial Theater in the premises of the Studio by date and time according to the occupation of the theater.

5 The Film remains property of the Studio and it has the right to distribute and send it to festivals at its discretion. All films will be visible on the FilmForge YouTube channel.

THE STUDIO SHALL PROVIDE

6 Regarding the production phase: Locations – several sets will be available – interiors and exteriors within the Studio. This will be known after March 23, 2020. A pool of actors that can be used to produce the Film will be available. Other actors are allowed too.

7 Regarding the post-production phase: the Studio will convert the Film to DCP (Digital Cinema Package) format for the Film to be screened in the theater.

8 Supervisors who will monitor the work of the teams during the 24 hours.

WHO CAN APPLY

9 An applicant may be any adult citizen of the Republic of Bulgaria or a foreign national legally resident on the territory of the Republic of Bulgaria during NuBoyana24.

THE CANDIDATE MUST

10 Apply online to www.filmforge.org/nuboyana24 and pay the EUR 20 fee through online payment – use the red button on this page. Then there will be a pitching session on March 14, 2020 at the Studio at 10:00 AM. The pitching should be within 3 minutes on the subject “Why do I want to participate in NuBoyana24?”. The best performing 24 Candidates will be admitted to the 24 hours. The list of qualifying Candidates will be announced on the same day.

11 Gather a team. The team can consist of 1 to 4 people – adult citizens of the Republic of Bulgaria or foreign nationals legally residing on the territory of the Republic of Bulgaria during the 24 hours (The candidate is included.) They must produce the film together. The Candidate automatically becomes the Captain of the team. The team does not include the number of actors, if necessary, and their selection is also the responsibility of the Captain.

12 Make all scenes of the Film in the Studio.

13 Provide film production equipment without any restrictions on the type of shooting and post production equipment.

14 Submit the Film for DCP conversion within the 24 hours to a special e-mail address or in person. The team is due to submit also a logline and a digital poster with resolution 675 pixels width 1000 pixels height to [email protected]

DEADLINES

15 On March 21, 2020, at 2:00 pm, a Technical Conference will be held on the territory of the Studio with the Captains. During the Conference, Captains will be able to ask questions and receive answers about NuBoyana24.

16 A pool of reserves will also be formed in the event if a team resigns by 21 March. If a team that is accepted resigns after March 21, it will not be replaced by another.

17 NuBoyana24 will start on March 28, 2020. The movie genre will be announced at 9:00 AM at the theater. At 10:00 AM, the production process begins, which will end at 10:00 AM on March 29, 2020, when the deadline for submission of the finished Film is.

18 The applicant and his team are not obliged to spend 24 hours in the Studio during the production of the Film, but not in violation of item 12. An exception is allowed for post-production.

19 The jury will vote in a total of 9 categories for which the film will be judged. There will be nominations in the individual categories.

20 Each category carries 1 point of YES or NO.

21 There will also be a tenth category for the Audience Award for the movie that has gathered the most likes on FilmForge’s YouTube channel.

AWARDS

22 Best Film to Receive: The film’s director will be entitled to direct one of the short scripts written in the Screenwriting Class of Simeon Ventsislavov later this year, as well as the First Prize for Best Film of 500 BGN. The awards will be presented at a ceremony which date will be decided. The award is given to the Captain and his team.

23 The film in second place will receive a prize of BGN 300 for the second best film, and the award will be given to the Captain and his team.

24 The film in second place will receive a prize of BGN 100 for the third best film, and the award will be given to the Captain and his team.

 

For English – scroll down

 

NUBOYANA24 В 24 ТОЧКИ:

ЗАДАЧАТА

1 Производство с фази, включващи продукция и постпродукция, на късометражен филм (Филма) с дължина точно 4 минути или под 4 минути (с кредитите включително) на територията на „Ню Бояна филм“ (Студиото) за период от 24 часа (Денонощието) – от написването на сценария до последните постпродукционни дейности.

2 Сценарият на Филма трябва да бъде в жанр, който ще бъде огласен в началото на Денонощието след жребий.

3 Филмът за предпочитане да бъде на английски език. Допускат се и други езици. Без значение на езика, филмът задължително трябва да има вградени субтитри на английски език.

4 След изтичане на Денонощието, Филмът ще бъде излъчен пред жури в Danny Lerner Memorial Theater (Кинозалата) на територията

на Студиото на дата и час според професионалната заетост на Кинозалата.

 

5 Филмите остават собственост на Студиото и то има право да ги разпространява и изпраща на фестивали по своя преценка. Задължително всички филми ще бъдат видими на YouTube канала на FilmForge.

СТУДИОТО ЩЕ ПРЕДОСТАВИ

6 Относно фазата на продукцията: Локации – на разположение ще бъдат няколко сета – интериори и екстериори на територията на Студиото, които ще станат известни след 23 март 2020 година. Пул от актьори, които могат да бъдат ползвани за производството на Филма. Позволено е да се ползват и други актьори.

7 Относно фазата на постпродукцията: конвертиране на Филма във формат DCP (Digital Cinema Package), за да може Филмът да бъде прожектиран в Кинозалата.

8 Наблюдатели, които ще следят работата на екипите в рамките на Денонощието.

КОЙ МОЖЕ ДА КАНДИДАТСТВА

9 Кандидат може да бъде всеки пълнолетен гражданин на Република България или чуждестранен гражданин, законно пребиваващ на територията на Република България по време на NuBoyana24.

КАНДИДАТЪТ Е ДЛЪЖЕН

10 Да подаде заявка за участие онлайн на www.filmforge.org/nuboyana24 и да заплати таксата от 20 EUR чрез онлайн плащане- използвайте червения бутон на тази страница. След което да се яви на пичинг сесия на 14 март 2020 в Студиото в 10 часа сутринта. Пичингът трябва да е в рамките на 3 минути на тема “Защо искам да участвам в NuBoyana24?”. Най-добре представилите се 24 Кандидата ще бъдат допуснати за участие в Денонощието. Списъкът с класиралите се Кандидати ще бъде обявен публично същия ден.

 

11 Да събере екип. Екипът може да се състои от 1 до 4 души – пълнолетни граждани на Република България или чуждестранни граждани, законно пребиваващи на територията на Република България по време на Денонощието (Кандидатът е в това число.), които заедно да произведат Филма. Кандидатът автоматично се превръща в Капитан на екипа. В екипа не влиза броят на актьорите, ако такива са необходими, като техният подбор е също отговорност на Капитана.

12 Да извърши всички снимки на Филма на територията на Студиото.

13 Да осигури техника за производството на Филма, като няма никакви ограничения относно вида на снимачната и постпродукционната техника.

14 Да предаде Филма за конвертиране в DCP-формат в рамките на Денонощието на специален адрес или лично. Eкипът трябва да предаде още logline и дигитален постер на филма с резолюция 675 pixels width 1000 pixels height на [email protected]

СРОКОВЕ

15 На 21 март 2020 година от 14:00 часа на територията на Студиото ще се проведе „Техническа конференция“ с Капитаните. По време на Конференцията Капитаните ще могат да задават въпроси и да получат отговори относно NuBoyana24.

16 Ще бъде формиран и пул от резерви, в случай, че някой от екипите се откаже до 21 март. Ако екип, който е приет се откаже след 21 март, няма да бъде заменен с друг.

17 NuBoyana24 ще започне на 28 март 2020 година. В 9:00 часа в Кинозалата ще бъде обявен с жребий жанрът на Филма. В 10:00 часа започва производственият процес, който ще приключи в 10:00 часа на 29 март 2020 година, когато е и крайният срок за предаване на готовата продукция за конвертиране в DCP-формат.

18 Кандидатът и екипът му не са длъжни да прекарат 24 часа в Студиото по време производството на Филма, но не и в нарушение на т.12. Изключение се допуска за постпродукцията.

19 Жури ще гласува в общо 9 категории, по които ще се оценява филмът. Ще има номинации в отделните категории.

 

20 Всяка категория носи по 1 точка на принципа „ДА“ или „НЕ“.

21 Ще има и десета категория за наградата на публиката за филма, събрал най-много харесвания на YouTube канала на FilmForge.

НАГРАДИ

22 Най-добрият Филм ще получи: Режисьорът на филма ще получи правото да режисира по-късно през годината един от късометражните сценарии, написани в сценарния клас на Симеон Венциславов, както и Първа награда за най-добър филм от 500 лева, като наградата ще бъде връчена на Капитана и неговия екип. Наградите ще бъдат връчени на церемония, която допълнително ще бъде назначена.

 

23 Филмът на второ място ще получи награда от 300 лева за втори най-добър филм, като наградата ще бъде връчена на Капитана и неговия екип.

24 Филмът на трето място ще получи награда от 100 лева за трети най-добър филм, като наградата ще бъде връчена на Капитана и неговия екип.

 

NUBOYANA24 IN 24 POINTS:

THE TASK

1 It’s the production with phases including production and post-production of a short film (the Film) of exactly 4 minutes or less than 4 minutes (with the credits included) on the territory of Nu Boyana Film (the Studio) for a period of 24 hours (The 24 hours) – from the writing of the script to the latest post-production activities.

2 The movie script should be in a genre that will be announced at the beginning of the 24 hours after the draw.

3 The Film is preferably in English. Other languages are allowed. No matter the language, the movie must have incorporated English subtitles.

4 After the end of the 24 hours, the Film will be shown before a jury at the Danny Lerner Memorial Theater in the premises of the Studio by date and time according to the occupation of the theater.

5 The Film remains property of the Studio and it has the right to distribute and send it to festivals at its discretion. All films will be visible on the FilmForge YouTube channel.

THE STUDIO SHALL PROVIDE

6 Regarding the production phase: Locations – several sets will be available – interiors and exteriors within the Studio. This will be known after March 23, 2020. A pool of actors that can be used to produce the Film will be available. Other actors are allowed too.

7 Regarding the post-production phase: the Studio will convert the Film to DCP (Digital Cinema Package) format for the Film to be screened in the theater.

8 Supervisors who will monitor the work of the teams during the 24 hours.

WHO CAN APPLY

9 An applicant may be any adult citizen of the Republic of Bulgaria or a foreign national legally resident on the territory of the Republic of Bulgaria during NuBoyana24.

THE CANDIDATE MUST

10 Apply online to www.filmforge.org/nuboyana24 and pay the EUR 20 fee through online payment – use the red button on this page. Then there will be a pitching session on March 14, 2020 at the Studio at 10:00 AM. The pitching should be within 3 minutes on the subject “Why do I want to participate in NuBoyana24?”. The best performing 24 Candidates will be admitted to the 24 hours. The list of qualifying Candidates will be announced on the same day.

11 Gather a team. The team can consist of 1 to 4 people – adult citizens of the Republic of Bulgaria or foreign nationals legally residing on the territory of the Republic of Bulgaria during the 24 hours (The candidate is included.) They must produce the film together. The Candidate automatically becomes the Captain of the team. The team does not include the number of actors, if necessary, and their selection is also the responsibility of the Captain.

12 Make all scenes of the Film in the Studio.

13 Provide film production equipment without any restrictions on the type of shooting and post production equipment.

14 Submit the Film for DCP conversion within the 24 hours to a special e-mail address or in person. The team is due to submit also a logline and a digital poster with resolution 675 pixels width 1000 pixels height to [email protected]

DEADLINES

15 On March 21, 2020, at 2:00 pm, a Technical Conference will be held on the territory of the Studio with the Captains. During the Conference, Captains will be able to ask questions and receive answers about NuBoyana24.

16 A pool of reserves will also be formed in the event if a team resigns by 21 March. If a team that is accepted resigns after March 21, it will not be replaced by another.

17 NuBoyana24 will start on March 28, 2020. The movie genre will be announced at 9:00 AM at the theater. At 10:00 AM, the production process begins, which will end at 10:00 AM on March 29, 2020, when the deadline for submission of the finished Film is.

18 The applicant and his team are not obliged to spend 24 hours in the Studio during the production of the Film, but not in violation of item 12. An exception is allowed for post-production.

19 The jury will vote in a total of 9 categories for which the film will be judged. There will be nominations in the individual categories.

20 Each category carries 1 point of YES or NO.

21 There will also be a tenth category for the Audience Award for the movie that has gathered the most likes on FilmForge’s YouTube channel.

AWARDS

22 Best Film to Receive: The film’s director will be entitled to direct one of the short scripts written in the Screenwriting Class of Simeon Ventsislavov later this year, as well as the First Prize for Best Film of 500 BGN. The awards will be presented at a ceremony which date will be decided. The award is given to the Captain and his team.

23 The film in second place will receive a prize of BGN 300 for the second best film, and the award will be given to the Captain and his team.

24 The film in second place will receive a prize of BGN 100 for the third best film, and the award will be given to the Captain and his team.

 

For English – scroll down

 

NUBOYANA24 В 24 ТОЧКИ:

ЗАДАЧАТА

1 Производство с фази, включващи продукция и постпродукция, на късометражен филм (Филма) с дължина точно 4 минути или под 4 минути (с кредитите включително) на територията на „Ню Бояна филм“ (Студиото) за период от 24 часа (Денонощието) – от написването на сценария до последните постпродукционни дейности.

2 Сценарият на Филма трябва да бъде в жанр, който ще бъде огласен в началото на Денонощието след жребий.

3 Филмът за предпочитане да бъде на английски език. Допускат се и други езици. Без значение на езика, филмът задължително трябва да има вградени субтитри на английски език.

4 След изтичане на Денонощието, Филмът ще бъде излъчен пред жури в Danny Lerner Memorial Theater (Кинозалата) на територията

на Студиото на дата и час според професионалната заетост на Кинозалата.

 

5 Филмите остават собственост на Студиото и то има право да ги разпространява и изпраща на фестивали по своя преценка. Задължително всички филми ще бъдат видими на YouTube канала на FilmForge.

СТУДИОТО ЩЕ ПРЕДОСТАВИ

6 Относно фазата на продукцията: Локации – на разположение ще бъдат няколко сета – интериори и екстериори на територията на Студиото, които ще станат известни след 23 март 2020 година. Пул от актьори, които могат да бъдат ползвани за производството на Филма. Позволено е да се ползват и други актьори.

7 Относно фазата на постпродукцията: конвертиране на Филма във формат DCP (Digital Cinema Package), за да може Филмът да бъде прожектиран в Кинозалата.

8 Наблюдатели, които ще следят работата на екипите в рамките на Денонощието.

КОЙ МОЖЕ ДА КАНДИДАТСТВА

9 Кандидат може да бъде всеки пълнолетен гражданин на Република България или чуждестранен гражданин, законно пребиваващ на територията на Република България по време на NuBoyana24.

КАНДИДАТЪТ Е ДЛЪЖЕН

10 Да подаде заявка за участие онлайн на www.filmforge.org/nuboyana24 и да заплати таксата от 20 EUR чрез онлайн плащане- използвайте червения бутон на тази страница. След което да се яви на пичинг сесия на 14 март 2020 в Студиото в 10 часа сутринта. Пичингът трябва да е в рамките на 3 минути на тема “Защо искам да участвам в NuBoyana24?”. Най-добре представилите се 24 Кандидата ще бъдат допуснати за участие в Денонощието. Списъкът с класиралите се Кандидати ще бъде обявен публично същия ден.

 

11 Да събере екип. Екипът може да се състои от 1 до 4 души – пълнолетни граждани на Република България или чуждестранни граждани, законно пребиваващи на територията на Република България по време на Денонощието (Кандидатът е в това число.), които заедно да произведат Филма. Кандидатът автоматично се превръща в Капитан на екипа. В екипа не влиза броят на актьорите, ако такива са необходими, като техният подбор е също отговорност на Капитана.

12 Да извърши всички снимки на Филма на територията на Студиото.

13 Да осигури техника за производството на Филма, като няма никакви ограничения относно вида на снимачната и постпродукционната техника.

14 Да предаде Филма за конвертиране в DCP-формат в рамките на Денонощието на специален адрес или лично. Eкипът трябва да предаде още logline и дигитален постер на филма с резолюция 675 pixels width 1000 pixels height на [email protected]

СРОКОВЕ

15 На 21 март 2020 година от 14:00 часа на територията на Студиото ще се проведе „Техническа конференция“ с Капитаните. По време на Конференцията Капитаните ще могат да задават въпроси и да получат отговори относно NuBoyana24.

16 Ще бъде формиран и пул от резерви, в случай, че някой от екипите се откаже до 21 март. Ако екип, който е приет се откаже след 21 март, няма да бъде заменен с друг.

17 NuBoyana24 ще започне на 28 март 2020 година. В 9:00 часа в Кинозалата ще бъде обявен с жребий жанрът на Филма. В 10:00 часа започва производственият процес, който ще приключи в 10:00 часа на 29 март 2020 година, когато е и крайният срок за предаване на готовата продукция за конвертиране в DCP-формат.

18 Кандидатът и екипът му не са длъжни да прекарат 24 часа в Студиото по време производството на Филма, но не и в нарушение на т.12. Изключение се допуска за постпродукцията.

19 Жури ще гласува в общо 9 категории, по които ще се оценява филмът. Ще има номинации в отделните категории.

 

20 Всяка категория носи по 1 точка на принципа „ДА“ или „НЕ“.

21 Ще има и десета категория за наградата на публиката за филма, събрал най-много харесвания на YouTube канала на FilmForge.

НАГРАДИ

22 Най-добрият Филм ще получи: Режисьорът на филма ще получи правото да режисира по-късно през годината един от късометражните сценарии, написани в сценарния клас на Симеон Венциславов, както и Първа награда за най-добър филм от 500 лева, като наградата ще бъде връчена на Капитана и неговия екип. Наградите ще бъдат връчени на церемония, която допълнително ще бъде назначена.

 

23 Филмът на второ място ще получи награда от 300 лева за втори най-добър филм, като наградата ще бъде връчена на Капитана и неговия екип.

24 Филмът на трето място ще получи награда от 100 лева за трети най-добър филм, като наградата ще бъде връчена на Капитана и неговия екип.

 

NUBOYANA24 IN 24 POINTS:

THE TASK

1 It’s the production with phases including production and post-production of a short film (the Film) of exactly 4 minutes or less than 4 minutes (with the credits included) on the territory of Nu Boyana Film (the Studio) for a period of 24 hours (The 24 hours) – from the writing of the script to the latest post-production activities.

2 The movie script should be in a genre that will be announced at the beginning of the 24 hours after the draw.

3 The Film is preferably in English. Other languages are allowed. No matter the language, the movie must have incorporated English subtitles.

4 After the end of the 24 hours, the Film will be shown before a jury at the Danny Lerner Memorial Theater in the premises of the Studio by date and time according to the occupation of the theater.

5 The Film remains property of the Studio and it has the right to distribute and send it to festivals at its discretion. All films will be visible on the FilmForge YouTube channel.

THE STUDIO SHALL PROVIDE

6 Regarding the production phase: Locations – several sets will be available – interiors and exteriors within the Studio. This will be known after March 23, 2020. A pool of actors that can be used to produce the Film will be available. Other actors are allowed too.

7 Regarding the post-production phase: the Studio will convert the Film to DCP (Digital Cinema Package) format for the Film to be screened in the theater.

8 Supervisors who will monitor the work of the teams during the 24 hours.

WHO CAN APPLY

9 An applicant may be any adult citizen of the Republic of Bulgaria or a foreign national legally resident on the territory of the Republic of Bulgaria during NuBoyana24.

THE CANDIDATE MUST

10 Apply online to www.filmforge.org/nuboyana24 and pay the EUR 20 fee through online payment – use the red button on this page. Then there will be a pitching session on March 14, 2020 at the Studio at 10:00 AM. The pitching should be within 3 minutes on the subject “Why do I want to participate in NuBoyana24?”. The best performing 24 Candidates will be admitted to the 24 hours. The list of qualifying Candidates will be announced on the same day.

11 Gather a team. The team can consist of 1 to 4 people – adult citizens of the Republic of Bulgaria or foreign nationals legally residing on the territory of the Republic of Bulgaria during the 24 hours (The candidate is included.) They must produce the film together. The Candidate automatically becomes the Captain of the team. The team does not include the number of actors, if necessary, and their selection is also the responsibility of the Captain.

12 Make all scenes of the Film in the Studio.

13 Provide film production equipment without any restrictions on the type of shooting and post production equipment.

14 Submit the Film for DCP conversion within the 24 hours to a special e-mail address or in person. The team is due to submit also a logline and a digital poster with resolution 675 pixels width 1000 pixels height to [email protected]

DEADLINES

15 On March 21, 2020, at 2:00 pm, a Technical Conference will be held on the territory of the Studio with the Captains. During the Conference, Captains will be able to ask questions and receive answers about NuBoyana24.

16 A pool of reserves will also be formed in the event if a team resigns by 21 March. If a team that is accepted resigns after March 21, it will not be replaced by another.

17 NuBoyana24 will start on March 28, 2020. The movie genre will be announced at 9:00 AM at the theater. At 10:00 AM, the production process begins, which will end at 10:00 AM on March 29, 2020, when the deadline for submission of the finished Film is.

18 The applicant and his team are not obliged to spend 24 hours in the Studio during the production of the Film, but not in violation of item 12. An exception is allowed for post-production.

19 The jury will vote in a total of 9 categories for which the film will be judged. There will be nominations in the individual categories.

20 Each category carries 1 point of YES or NO.

21 There will also be a tenth category for the Audience Award for the movie that has gathered the most likes on FilmForge’s YouTube channel.

AWARDS

22 Best Film to Receive: The film’s director will be entitled to direct one of the short scripts written in the Screenwriting Class of Simeon Ventsislavov later this year, as well as the First Prize for Best Film of 500 BGN. The awards will be presented at a ceremony which date will be decided. The award is given to the Captain and his team.

23 The film in second place will receive a prize of BGN 300 for the second best film, and the award will be given to the Captain and his team.

24 The film in second place will receive a prize of BGN 100 for the third best film, and the award will be given to the Captain and his team.

 

For English – scroll down

 

NUBOYANA24 В 24 ТОЧКИ:

ЗАДАЧАТА

1 Производство с фази, включващи продукция и постпродукция, на късометражен филм (Филма) с дължина точно 4 минути или под 4 минути (с кредитите включително) на територията на „Ню Бояна филм“ (Студиото) за период от 24 часа (Денонощието) – от написването на сценария до последните постпродукционни дейности.

2 Сценарият на Филма трябва да бъде в жанр, който ще бъде огласен в началото на Денонощието след жребий.

3 Филмът за предпочитане да бъде на английски език. Допускат се и други езици. Без значение на езика, филмът задължително трябва да има вградени субтитри на английски език.

4 След изтичане на Денонощието, Филмът ще бъде излъчен пред жури в Danny Lerner Memorial Theater (Кинозалата) на територията

на Студиото на дата и час според професионалната заетост на Кинозалата.

 

5 Филмите остават собственост на Студиото и то има право да ги разпространява и изпраща на фестивали по своя преценка. Задължително всички филми ще бъдат видими на YouTube канала на FilmForge.

СТУДИОТО ЩЕ ПРЕДОСТАВИ

6 Относно фазата на продукцията: Локации – на разположение ще бъдат няколко сета – интериори и екстериори на територията на Студиото, които ще станат известни след 23 март 2020 година. Пул от актьори, които могат да бъдат ползвани за производството на Филма. Позволено е да се ползват и други актьори.

7 Относно фазата на постпродукцията: конвертиране на Филма във формат DCP (Digital Cinema Package), за да може Филмът да бъде прожектиран в Кинозалата.

8 Наблюдатели, които ще следят работата на екипите в рамките на Денонощието.

КОЙ МОЖЕ ДА КАНДИДАТСТВА

9 Кандидат може да бъде всеки пълнолетен гражданин на Република България или чуждестранен гражданин, законно пребиваващ на територията на Република България по време на NuBoyana24.

КАНДИДАТЪТ Е ДЛЪЖЕН

10 Да подаде заявка за участие онлайн на www.filmforge.org/nuboyana24 и да заплати таксата от 20 EUR чрез онлайн плащане- използвайте червения бутон на тази страница. След което да се яви на пичинг сесия на 14 март 2020 в Студиото в 10 часа сутринта. Пичингът трябва да е в рамките на 3 минути на тема “Защо искам да участвам в NuBoyana24?”. Най-добре представилите се 24 Кандидата ще бъдат допуснати за участие в Денонощието. Списъкът с класиралите се Кандидати ще бъде обявен публично същия ден.

 

11 Да събере екип. Екипът може да се състои от 1 до 4 души – пълнолетни граждани на Република България или чуждестранни граждани, законно пребиваващи на територията на Република България по време на Денонощието (Кандидатът е в това число.), които заедно да произведат Филма. Кандидатът автоматично се превръща в Капитан на екипа. В екипа не влиза броят на актьорите, ако такива са необходими, като техният подбор е също отговорност на Капитана.

12 Да извърши всички снимки на Филма на територията на Студиото.

13 Да осигури техника за производството на Филма, като няма никакви ограничения относно вида на снимачната и постпродукционната техника.

14 Да предаде Филма за конвертиране в DCP-формат в рамките на Денонощието на специален адрес или лично. Eкипът трябва да предаде още logline и дигитален постер на филма с резолюция 675 pixels width 1000 pixels height на [email protected]

СРОКОВЕ

15 На 21 март 2020 година от 14:00 часа на територията на Студиото ще се проведе „Техническа конференция“ с Капитаните. По време на Конференцията Капитаните ще могат да задават въпроси и да получат отговори относно NuBoyana24.

16 Ще бъде формиран и пул от резерви, в случай, че някой от екипите се откаже до 21 март. Ако екип, който е приет се откаже след 21 март, няма да бъде заменен с друг.

17 NuBoyana24 ще започне на 28 март 2020 година. В 9:00 часа в Кинозалата ще бъде обявен с жребий жанрът на Филма. В 10:00 часа започва производственият процес, който ще приключи в 10:00 часа на 29 март 2020 година, когато е и крайният срок за предаване на готовата продукция за конвертиране в DCP-формат.

18 Кандидатът и екипът му не са длъжни да прекарат 24 часа в Студиото по време производството на Филма, но не и в нарушение на т.12. Изключение се допуска за постпродукцията.

19 Жури ще гласува в общо 9 категории, по които ще се оценява филмът. Ще има номинации в отделните категории.

 

20 Всяка категория носи по 1 точка на принципа „ДА“ или „НЕ“.

21 Ще има и десета категория за наградата на публиката за филма, събрал най-много харесвания на YouTube канала на FilmForge.

НАГРАДИ

22 Най-добрият Филм ще получи: Режисьорът на филма ще получи правото да режисира по-късно през годината един от късометражните сценарии, написани в сценарния клас на Симеон Венциславов, както и Първа награда за най-добър филм от 500 лева, като наградата ще бъде връчена на Капитана и неговия екип. Наградите ще бъдат връчени на церемония, която допълнително ще бъде назначена.

 

23 Филмът на второ място ще получи награда от 300 лева за втори най-добър филм, като наградата ще бъде връчена на Капитана и неговия екип.

24 Филмът на трето място ще получи награда от 100 лева за трети най-добър филм, като наградата ще бъде връчена на Капитана и неговия екип.

 

NUBOYANA24 IN 24 POINTS:

THE TASK

1 It’s the production with phases including production and post-production of a short film (the Film) of exactly 4 minutes or less than 4 minutes (with the credits included) on the territory of Nu Boyana Film (the Studio) for a period of 24 hours (The 24 hours) – from the writing of the script to the latest post-production activities.

2 The movie script should be in a genre that will be announced at the beginning of the 24 hours after the draw.

3 The Film is preferably in English. Other languages are allowed. No matter the language, the movie must have incorporated English subtitles.

4 After the end of the 24 hours, the Film will be shown before a jury at the Danny Lerner Memorial Theater in the premises of the Studio by date and time according to the occupation of the theater.

5 The Film remains property of the Studio and it has the right to distribute and send it to festivals at its discretion. All films will be visible on the FilmForge YouTube channel.

THE STUDIO SHALL PROVIDE

6 Regarding the production phase: Locations – several sets will be available – interiors and exteriors within the Studio. This will be known after March 23, 2020. A pool of actors that can be used to produce the Film will be available. Other actors are allowed too.

7 Regarding the post-production phase: the Studio will convert the Film to DCP (Digital Cinema Package) format for the Film to be screened in the theater.

8 Supervisors who will monitor the work of the teams during the 24 hours.

WHO CAN APPLY

9 An applicant may be any adult citizen of the Republic of Bulgaria or a foreign national legally resident on the territory of the Republic of Bulgaria during NuBoyana24.

THE CANDIDATE MUST

10 Apply online to www.filmforge.org/nuboyana24 and pay the EUR 20 fee through online payment – use the red button on this page. Then there will be a pitching session on March 14, 2020 at the Studio at 10:00 AM. The pitching should be within 3 minutes on the subject “Why do I want to participate in NuBoyana24?”. The best performing 24 Candidates will be admitted to the 24 hours. The list of qualifying Candidates will be announced on the same day.

11 Gather a team. The team can consist of 1 to 4 people – adult citizens of the Republic of Bulgaria or foreign nationals legally residing on the territory of the Republic of Bulgaria during the 24 hours (The candidate is included.) They must produce the film together. The Candidate automatically becomes the Captain of the team. The team does not include the number of actors, if necessary, and their selection is also the responsibility of the Captain.

12 Make all scenes of the Film in the Studio.

13 Provide film production equipment without any restrictions on the type of shooting and post production equipment.

14 Submit the Film for DCP conversion within the 24 hours to a special e-mail address or in person. The team is due to submit also a logline and a digital poster with resolution 675 pixels width 1000 pixels height to [email protected]

DEADLINES

15 On March 21, 2020, at 2:00 pm, a Technical Conference will be held on the territory of the Studio with the Captains. During the Conference, Captains will be able to ask questions and receive answers about NuBoyana24.

16 A pool of reserves will also be formed in the event if a team resigns by 21 March. If a team that is accepted resigns after March 21, it will not be replaced by another.

17 NuBoyana24 will start on March 28, 2020. The movie genre will be announced at 9:00 AM at the theater. At 10:00 AM, the production process begins, which will end at 10:00 AM on March 29, 2020, when the deadline for submission of the finished Film is.

18 The applicant and his team are not obliged to spend 24 hours in the Studio during the production of the Film, but not in violation of item 12. An exception is allowed for post-production.

19 The jury will vote in a total of 9 categories for which the film will be judged. There will be nominations in the individual categories.

20 Each category carries 1 point of YES or NO.

21 There will also be a tenth category for the Audience Award for the movie that has gathered the most likes on FilmForge’s YouTube channel.

AWARDS

22 Best Film to Receive: The film’s director will be entitled to direct one of the short scripts written in the Screenwriting Class of Simeon Ventsislavov later this year, as well as the First Prize for Best Film of 500 BGN. The awards will be presented at a ceremony which date will be decided. The award is given to the Captain and his team.

23 The film in second place will receive a prize of BGN 300 for the second best film, and the award will be given to the Captain and his team.

24 The film in second place will receive a prize of BGN 100 for the third best film, and the award will be given to the Captain and his team.

For English – scroll down

 

КАК ДА КАНДИДАТСТВАМ

 

 Запишете се и заплатете таксата за участие в пичинга, като натиснете червения бутон по-долу не по-късно от 23:59 часа на 13 март 2020 година.

 

За въпроси: [email protected] 

Subject : NuBoyana24

 

ЧЕСТО ЗАДАВАНИ ВЪПРОСИ

 

  • Трябва ли ние да си намерим оператор и нужната му техника? – ДА

 

  • Техниката трябва ли задължително да е професионална? – НЕ

 

  • Може ли да направим монтажа извън “Ню Бояна”, също и звука и т.н.? – ДА

 

  • Може ли готовият филм да бъде разпространяван от нас? – НЕ, филмът остава собственост на “Ню Бояна”, като по наша преценка ще бъде разпространяван и изпращан по фестивали.

 

  • Всички членове на екипа ли трябва да бъдат пълнолетни граждани? – ДА

 

  • Може ли да използваме статисти? – НЕ

 

  • На колко локации ще можем да снимаме? – това ще бъде известно след техническата конференция.

 

  • Колко актьори можем да ползваме? – Колкото можете да си позволите, като трябва сами да уговорите тяхното участие, ползвайки нашия пул или ангажирайки ги от друго място.

 

HOW TO APPLY

– Sign up and pay your participation fee by pressing the red button below at 11:59 PM on March 13, 2020.

For questions: [email protected]

Subject: NuBoyana24

 

FREQUENTLY ASKED QUESTIONS

Do we need to find a director of photography and the necessary equipment? – YES

 

Must the equipment be professional? – NO

 

Can we edit the film outside of Nu Boyana, also work on the sound, etc.? – YES

 

Can the finished film be distributed by us? – NO, the movie remains the property of “Nu Boyana”, and it will be distributed and sent to festivals if we wish to do so.

 

 Do all team members have to be adult citizens? – YES

 

Can we use extras? – NO

 

How many locations will we be able to use? – this will be known after the technical conference.

 

How many actors can we use? – As much as you can afford, you need to arrange their participation, using our pool or hiring them from somewhere else.

 

Получихме много разумно предложение, в което се вслушваме и изпълняваме: предлагаме линк към Google Sheet, наречен Film Crew Finder: NuBoyana24 – Filmmaking Challenge.Всички, които биха желали да бъдат част от екип, но нямат капитан, могат да впишат двете си имена и контакти: e-mail/телефон (по желание) и потенциални капитани на отбори да се свържат с тях.И обратно: капитани могат да заяват, че търсят екип, като в графа Position, изпишат, че са Капитан.Ще поясним при тази ситуация, че за пичинг сесията в събота, 14 март, екипът може още да не е сформиран. На пичинга се явява само капитанът. Екипът може да бъде сформиран до 25 март най-късно.

 

We received a very sensible suggestion that we listen to and execute: we offer a link to Google Sheet called Film Crew Finder: NuBoyana24 Filmmaking Challenge.Anyone who would like to be part of a team but does not have a captain, can enter both their names and contacts: e-mail / telephone (optional), and potential team captains to contact them.And vice versa: captains can declare that they are looking for a team and, in the Position column, declare that they are a Captain.We will explain in this situation that for the pitch on Saturday, March 14, the team may not be formed yet. Only the Captain shows up to pitch. The team can be formed by March 25, 2020.